kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

BĚCHOVICE – DÁLNICE D1Stavba 511 Běchovice – dálnice D1 silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP) se nachází ve fázi  územního řízení.  Trasa byla vybrána z několika navržených variant, pro kterou byla zpracována dokumentace EIA a vydáno stanovisko Ministerstva životního prostředí. Na základě žádosti o vydání územního rozhodnutí z 06/2008 bylo územní rozhodnutí  vydáno ve 12/2008. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno 163 odvolání a Ministerstvo pro místní rozvoj v lednu 2010 vrátilo územní rozhodnutí zpět na MHMP k novému  projednání. V půběhu roku 2010 byla dokumentace pro územní rozhodnutí doplněna o další protihluková opatření. Na tuto dokumentaci bylo 4. 10. 2010 vydáno nové územní rozhodnutí. V té době byla dokumentace v souladu s územním plánem hl.města Prahy i VÚC a dále i s v té době  platnými Zásadami územního rozvoje (dále jen ZUR) hl.m. Prahy ze dne 17.12.2009. V lednu 2011 na základě žaloby podané „OS zdravé životní prostředí, občané Běchovic“ zrušil NSS v Brně dne 27.1.2011 v dokumentu Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy v části textové i grafické vymezení ploch a koridorů staveb s označením Pražský okruh. Jedná se o úsek Silničního okruhu kolem Prahy mezi D1 a Březiněvsí . Tímto aktem ztratila dokumentace DUR stavby 511 oporu v územně plánovací dokumentaci. Zejména na základě této skutečnosti  zrušilo svým rozhodnutím z 18.8.2011 MMR územní rozhodnutí vydané OS MHMP a vrátilo věc Magistrátu hl. m. Prahy k novému projednání. MHMP OS svou výzvou ze dne 29.11.2011 vyzvalo ŘSD ČR k doplnění dokumentace vč. dokladů o novém projednání. Pokračovat v územním řízení však bylo možné až po schválení nových ZUR HMP. Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 41/1 ze dne 11. 9. 2014 schválilo Aktualizaci č. 1 ZÚR HMP, která je vydána opatřením obecné povahy č. 43/2014 s účinností od 1. 10. 2014. V této aktualizaci byly koridory pro Pražský okruh vráceny do svých původních tras. Do konce roku 2014 doplnilo ŘSD ČR požadované doklady pro pokračování v územním řízení. V 03/2015 se uskutečnilo veřejné projednání stavby 511 Pražského okruhu, na kterém byla podána řada námitek. V 05/2015 požádal MHMP  Ministerstvo životního prostředí  o zezávaznění stanoviska k EIA a o verifikační stanovisko k aktualizované DÚR stavby 511 v souvislosti se zákonem č.39/2015 platným od 1. 4. 2015. Tato stanoviska jsou posledními doklady, potřebnými pro vydání územního rozhodnutí. Do 01/2016 MŽP stanoviska nevydalo. Mezitím však advokátní kancelář Dohnal a Bernard, která zastupuje 8 městských částí, 4 obce a 6 fyzických osob, podala návrh na zrušení Aktualizace ZÚR HMP vydaných opatřením č. 43/2014.
V souvislosti s přijetím zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, bylo nutné pro tuto stavbu zpracovat novou dokumentaci EIA. Pro 11 prioritních staveb se v Bruselu žádalo o udělení výjimky z posuzování vlivů na životní prostředí, ale stavba 0511 byla
v 06/2016 z tohoto seznamu definitivně vyřazena, protož ještě neměla územní rozhodnutí. Nová dokumentace EIA by měla být dokončena v 02/2017, do 6 měsíců by mělo být vydáno nové stanovisko MŽP a do konce roku by mohlo být znovu zažádáno o vydání územního rozhodnutí. S přihlédnutím k těmto skutečnostem je nejoptimistější termín zahájení této stavby rok 2019.


Od 1. 1. 2016 je podle zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, celý Pražský okruh (SOKP) zařazen do sítě dálnic jako dálnice D0. Navržené šířkové uspořádání zůstává beze změny.

Stavba bude napojena na stávající úsek Satalice – Běchovice (stavba 510) novou dopravně významnou mimoúrovňovou útvarovou křižovatkou Dubeč se Štěrboholskou radiálou a novou přeložkou silnice I/12 (Praha – Kolín). Navrhovaná přeložka silnice I/12 je vedena jižně od obce Běchovice a Újezd nad Lesy. Rovněž přeložka této silnice se připravuje k realizaci tak, aby mohla být uvedena do provozu v obdobném čase jako samotná stavba 511 . Silniční okruh dále pokračuje jihovýchodním směrem mezi obcemi Běchovice a Dubeč. Kříží ho nadjezdem silnice Běchovice – Dubeč a překračuje údolí Říčanského potoka 242 m dlouhou mostní estakádou.

Následuje 275  m dlouhý tunelový úsek, po kterém je přes trasu silničního okruhu převeden regionální biokoridor spolu se silnicí Koloděje – Dubeč. Přibližně po dalších 500 m je další mostní objekt pro lokální biokoridor.

Silniční okruh dále prochází otevřenou krajinou mezi obcemi Královice, Netluky a Uhříněves poměrně vyrovnanou trasou. Následuje mimoúrovňová křižovatka Uhříněves, kde dochází k mimoúrovňovému křížení silnice Koloděje – Uhříněves. Ve výhledu se počítá s napojením této komunikace na silniční okruh společně s nově navrhovanou Hostivařskou spojkou, která by měla sloužit jako obchvat Uhříněvse. Další mimoúrovňová křižovatka se silnicí I/2 (Praha – Pardubice) nazvaná MÚK Říčany je navržena jako deltovitá křižovatka s výraznou preferencí hlavních dopravních vztahů na bezkolizních rampách. Připojení k silnici I/2 je řešeno okružními křižovatkami.

Poté silniční okruh vjíždí do 372 m dlouhého tunelu Na Vysoké. Nad jeho jižním portálem je převedena železniční trať Benešov – Praha. Následuje  mostní estakáda, kterou již podruhé překračuje Říčanský potok. Dále pokračuje trasa jižním směrem a dostává se do prostoru mezi obce Lipany, Nupaky na jedné straně a Kuří na straně druhé. V tomto úseku je navržena poslední mimoúrovňová křižovatka této stavby se silnicí Říčany – Lipany a nejdelší  608 m dlouhý most Kuří poblíž stejnojmenné obce. Úsek stavby končí před mimoúrovňovou křižovatkou s dálnicí D1.

Tento  úsek bude od severu napojen na stávající trasu SOKP Satalice – Běchovice (stavba 510) a od jihozápadu  na  stavbu 512 dálnice D1 – Jesenice – Vestec.

Dotčená katastrální území:
Hl.m.Praha: Běchovice, Dubeč, Uhříněves, Královice, Nedvězí, Kolovraty
Středočeský kraj: Říčany, Nupaky, Kuří

Technická specifikace:
Celková délka stavby 12,571 km
Šířkové uspořádání S 34,5
Návrhová rychlost 100 km/h
Počet MÚ křižovatek 4 (Dubeč, Uhříněves, Říčany, Lipany)
Počet mostů celkem 30
Počet mostů na vlastním úseku 9 + 5 na MÚK
Počet mostů na přeložkách přes úsek 10
Počet mostů na přeložkách ostatních komunikací 6
Tunely 2 hloubené (Dubeč 275 m, Na Vysoké 372 m)
Protihlukové stěny 7 - délka 4164 m
Zemní práce - výkop 1615 tis. m3
Zemní práce - násyp 470 tis. m3
ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.