kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

BŘEZINĚVES-SATALICEStavba 520 Březiněves – Satalice na severovýchodním okraji Prahy je z pohledu realizace Silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP) pravděpodobně jeho posledním úsekem.

Pro tuto stavbu bylo v podrobné technické studii zpracováno a posuzováno celkem 5 variant vedení trasy jako podklad pro zpracování dokumentace EIA. Doporučená varianta je v souladu se schváleným Územním plánem hlavního města Prahy i s návrhem ÚP VÚC Pražského regionu, kde je  zakreslena v kategorii. "územní rezerva". Projednávání dokumentace EIA bylo MŽP pozastaveno až do rozhodnutí o definitivním umístění trasy staveb SOKP 518 a 519 Ruzyně – Suchdol – Březiněves. V roce 2010 byla dokončena nová studie této stavby, která vychází z doporučené varianty z dokumentace EIA. Zpřesňuje technické řešení a stane se vhodným podkladem pro dopracování dokumentace EIA, pro  dokumentaci k územnímu řízení a pro definitivní stabilizaci trasy v územních plánech.

Stavba 520 Březiněves – Satalice SOKP začíná dle zpracované technické studie v mimoúrovňové křižovatce Březiněves s dálnicí D8 (součást stavby 519 Suchdol – Březiněves), která bude v této stavbě  dobudována. Dále pokračuje otevřenou krajinou  k obci Třeboradice, kde je plánována mimoúrovňová křižovatka Třeboradice. Překonává železniční trať a kolem Veleně pokračuje k navrhované mimoúrovňové křižovatce s přeložkou silnice II/244 Přezletice. Pokračuje otevřenou krajinou k mimoúrovňové křižovatce se silnicí II/610 Vinoř v prostoru mezi obcemi Vinoř a Podolanka. Stavba končí v mimoúrovňové křižovatce Satalice s rychlostní silnicí R10 a Vysočanskou radiálou, která bude v rámci této stavby dostavěna.

Od 1. 1. 2016 je podle zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, celý Pražský okruh (SOKP) zařazen do sítě dálnic jako dálnice D0. Navržené šířkové uspořádání zůstává beze změny.

Technická specifikace:
Celková délka stavby 13,15 km
Šířkové uspořádání S 34
Návrhová rychlost 100 km/h
Počet MÚ křižovatek 5 (3 + 2 dostavba) MÚK Březiněves (s D8) MÚK Třeboradice (s III/2432) MÚK Přezletice (s II/244) MÚK Vinoř (s II/610) MÚK Satalice (s R10)
Počet mostů celkem 25
Počet mostů na vlastním úseku 8
Počet mostů na přeložkách přes úsek 14
Počet mostů na přeložkách ostatních komunikací 3
Tunely nejsou navrhovány
Odpočívky nejsou
ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.