kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

DÁLNICE D1-JESENICE-VESTECTrasa stavby 512: Předmětem úseku SO 512 D1 - Vestec je realizace části Silničního okruhu kolem Prahy v prostoru mezi dálnicí D1 a obcí Jesenice. Trasa SO 512 D1 – Vestec začíná křižovatkou s dálnicí D1 u obce Modletice a končí napojením na SO 513 Vestec - Lahovice v křižovatce s výhledovou trasou dálnice D3 u obce Jesenice. Vlastní vedení trasy je vymezeno především požadavkem minimalizovat vliv stavby na stávající obce: Modletice, Nupaky, Herink, Dobřejovice, Kocandu a Jesenice. V místě křížení s dálnicí D1 je  SO 512 D1 – Vestec ovlivněn návazností na stavbu SO 511 Běchovice – dálnice D1, jejíž návrh minimalizuje vliv SO na obec Kuří. Dále je vedení trasy ovlivněno tvarem území, lesními porosty a polohou stávajících komunikací.
Trasa Silničního okruhu kolem Prahy se v úseku SO 512 D1 – Vestec vyhýbá zástavbě s výjimkou chatové zástavby v údolí potoka Botiče v chatové oblasti Kocanda. Zástavba zde však nebude územně narušena, neboť trasa silničního okruhu je vedena po mostním objektu. Výstavba mostního objektu vyvolává demolici 3 rekreačních chat nacházejících se přímo pod mostním objektem. Úsek SO 512 se nachází v území, které je převážně využíváno zemědělsky. Souvislý lesní porost se nachází pouze po levé straně potoka Botiče. Délka úseku je 8 750 m. Součástí jsou kolektorové vozovky K1, K2 a K3 v délce 5 419 m.  Stavba SOKP je navržena na území Středočeského kraje a jedná se o výstavbu nové silnice I. třídy.  Ministerstvo dopravy podle zák. 183/2006 Sb. (Stavebního zákona) ve znění pozdějších předpisů stanovilo, že i pro úsek 512 D1 – Vestec provede stavební řízení a vydá stavební povolení Magistrát hl. města Prahy, odbor dopravy.

Vlastní trasa byla uvedena do provozu 20. 9. 2010. V roce 2011 byly vybudovány rampy na Exitu 8 a byl realizován nový nadjezd silnice II/101 nad dálnicí D1. V roce 2012 probíhá dostavba křižovatky okruhu s dálnicí D1 a některé dokončovací práce (oplocení, vegetační úpravy, náhradní výsadba, úpravy vodotečí a přeložky polních cest).  Celá stavba byla dokončena v závěru roku 2012.

Od 1. 1. 2016 je podle zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, celý Pražský okruh (SOKP) zařazen do sítě dálnic jako dálnice D0. Navržené šířkové uspořádání zůstává beze změny.

Dotčená katastrální území:
Středočeský kraj: Kuří u Říčan, Nupaky, Čestlice, Modletice, Jažlovice, Dobřejovice, Herink, Osnice, Jesenice u Prahy,  Dolní Jirčany,  Zlatníky u Prahy

Technická specifikace:
Celková délka stavby 8,750 km
Šířkové uspořádání S 27,5 čtyřpruhová směrově rozdělená s rozšířeným středním pásem na 4m
Návrhová rychlost 100 km/h
Počet MÚ křižovatek 2 MÚK Jesenice (s II/101) MÚK Dobřejovice (s D1)
Počet mostů celkem 21 z toho: most přes údolí Botiče 176 m, most přes Dobřejovický potok 261,6 m, most na přeložce silnice II/101 101,5 m, most na silnici II/101 přes D1 104 m, mosty přes D1 délky 104,3 m, 103,52 m a 80 m
Počet mostů na vlastním úseku 7
Počet mostů na přeložkách přes úsek 6
Počet mostů na přeložkách ostatních komunikací 8
Biomosty z toho 2
Tunely nejsou navrhovány
Odpočívky nejsou navrhovány
Vybavení a příslušenství osvětlení pouze v prostoru MÚK měnitelné dopravní značky, SOS hlásky, meteostanice dálniční informační systém
Protihlukové stěny celkem 6 - 2990 m, Kocanda – oboustranně na mostě, Herink – jednostranně, Jesenický potok – jednostranně v prostoru obce Nupaky (u dálnice D1), Jesenice – vybudování zemního valu (průběžný pruh bariérové zeleně)
Zemní práce - výkop 1,48 mil. m3
Zemní práce - násyp 1,23 mil. m3

DÁLNICE D1-JESENICE-VESTEC

ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.