kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

LAHOVICE-SLIVENECStavba 514 Lahovice - Slivenec je součástí silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP).

Společně s právě realizovanými stavbami 513 Vestec - Lahovice a   512 Dálnice D1 – Jesenice – Vestec a již provozovaným úsekem 515 Slivenec - Třebonice, vytváří jihozápadní část celého okruhu, který propojí dálnici D5 (směr Plzeň) s dálnicí D1 (směr Brno). Dokončený SOKP bude vytvářet v Praze spolu s Městským okruhem integrovanou dopravní soustavu, schopnou zajistit funkční propojení pro tranzitní dopravu a současně i kvalitní obsluhu města a jeho okolí. Propojí dálnice a rychlostní silnice D1, D3, R4, D5, R6, R7, D8, R10 a D11. Stavba úseku 514 probíhá na území hlavního města Prahy. Její umístění je v souladu se schváleným Územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy. Stavba je vyhlášena jako veřejně prospěšná.

Začátek trasy navazuje na úsek 513 Vestec - Lahovice v km 9,687, kde končí most přes Vltavu na levém břehu. Na tento most trasa přímo navazuje mostní estakádou, která překlenuje celé údolí Berounky a Radotína a končí před jižním portálem tunelu v km 11,750. Celková délka estakády je 2,055 km. V km 9,873 kříží estakáda silnici I/4 – Strakonickou a vytváří s ní mimoúrovňovou křižovatku dvou čtyřpruhových komunikací. V křižovatce je provedeno ještě dopravní napojení Lahovic a napojení silnice II/102 K Přehradám (od Zbraslavi). V celé zbylé délce estakády až k jižnímu portálu tunelu je území dotčeno stavbou pilířů mostu. Železniční trať  Praha – Plzeň překračuje most ve výšce cca 40 m. Tunel se skládá ze dvou tubusů, pravého (stoupajícího) se třemi jízdními pruhy a levého (klesajícího) se dvěma jízdními pruhy. Začíná portálem Radotín a končí po více než 1,6 km portálem Lochkov. Tunel je téměř v celé délce ražený, pouze úseky u portálů budou hloubené.. Za tunelem trasa překračuje mostním objektem výběžek Slavičího údolí. Stávající místní komunikace - ul. Za Ovčínem je přeložena na most přes trasu SOKP. Lochkovské údolí je překlenuto mostem o délce 420,9 m a výšce cca 65 m. Za mostem je vytvořena mimoúrovňová křižovatka Lochkov s přístupem do obce. Za křižovatkou se v km 15,717 stavba plynule napojuje na stávající část SOKP (stavba 515).

Realizace stavby je dokončena, od 20. 9. 2010 do 30. 6. 2012 proběhl zkušební provoz.

Od 1. 1. 2016 je podle zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, celý Pražský okruh (SOKP) zařazen do sítě dálnic jako dálnice D0. Navržené šířkové uspořádání zůstává beze změny.

Katastrální území:

Slivenec, Lochkov, Velká Chuchle, Radotín, Lahovice, Zbraslav

Technická specifikace:
Celková délka stavby 6,030 km
Šířkové uspořádání S 27,5 čtyřpruhová směrově rozdělená s rozšířeným středním pasem
Návrhová rychlost 100 km/h
Počet MÚ křižovatek 2 MÚK Strakonická (s I/4 a II/102) MÚK Lochkov (napojení obce)
Počet mostů celkem 17 Most přes Lochkovské údolí 420,9 m Most přes Slavičí údolí 58,8 m Most přes údolí Berounky 1606,0 m Most MÚK Strakonická 448,5 m
Počet mostů na vlastním úseku 4
Počet mostů na přeložkách přes úsek 2
Tunely TŘÍPRUHOVÝ: Celková délka 1661,1m Célka hloubených úseků 12,0 a 346,7 m Délka raženého úseku je 1302,4 m Šířka vozovky 11,75 m Ražená plocha výrubu 130 m2 DVOUPRUHOVÝ Celková délka 1619,6 m Délka hloubených úseků 20,0 a 347,2 m Délka raženého úseku 1252,4
Odpočívky nejsou
Vybavení a příslušenství osvětlení celé trasy včetně MÚK, DUN+ RN (dešťové usazovací + retenční nádrže), dopravní značení včetně proměnných značek, SOS hlásky, meteostanice a dálniční informační systém.
Protihlukové stěny počet objektů 2, celkem 951 m (mimo mosty)
Zemní práce - výkop 1,26 mil. m3
Zemní práce - násyp 0,55 mil. m3
ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.