kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

SUCHDOL-BŘEZINĚVESStavba 519 Suchdol – Březiněves úzce souvisí s řešením (napojením) předchozí stavby 518 Ruzyně – Suchdol SOKP. Pro stavbu byla vypracována řada variant dokumentace EIA a bylo vydáno stanovisko MŽP, které souhlasí se severní variantou Ss a s jižní variantou J podmíněně jen tehdy, pokud ÚP VÚC Pražského regionu prokáže nereálnost varianty severní. Trasa ve variantě J je zahrnuta do schváleného Územního plánu hlavního města Prahy. Problémem další přípravy je odpor občanských sdružení a některých městských částí a okolních obcí proti vedení trasy ve variantě J. Součástí této stavby je i nově navržené přemostění Vltavy u Suchdola (varianta J), jehož návrh byl předmětem architektonicko-inženýrské soutěže. 

Stručný popis sledovaných variant (zdroj: PUDIS, a.s.)

„Severní“ varianty, které jsou charakterizovány přechodem Vltavy severně od města Roztoky u Prahy a následným napojením na dálnici D8 (Praha – Drážďany) v prostoru severně od obce Zdiby.

„Jižní“ varianty, které jsou charakterizovány přechodem Vltavy v prostoru městské části Praha – Suchdol a napojením na dálnici D8 v prostoru jižně od obce Březiněves.

Pro další sledování byla vybrána a v územním plánu hlavního města stabilizována varianta J (optimalizovaná jižní varianta), která byla spolu s dalšími  variantami posouzena v procesu EIA a je dále sledována v procesu investorské

Stavba 519 Suchdol – Březiněves silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP) začíná na levém břehu mostem přes Vltavu. Jedná se o třípatrový ocelový obloukový most s horní mostovkou (2-kloubový vierendelový rám) o třech polích celkové délky 476 m a výšky 79 m. Následuje úsek nazývaný Galerie Zámky tvořící přechodový úsek mezi mostem přes Vltavu a dvoupatrovým hloubeným tunelem Zámky. Dále  následuje mimoúrovňová křižovatka Čimice s přivaděčem Čimice. Za tímto křížením je most přes Drahanské údolí o délce 682 m. Trasa se dále dostává k mimoúrovňové křižovatce Ústecká (v prostoru mezi obcemi Zdiby a Dolní Chabry) se silnicí II/608. Stavba  končí na MÚK Březiněves s Proseckou radiálou a s dálnicí D8. Na tuto část bude v budoucnu navazovat stavba 520 Březiněves – Satalice, která uzavře severní část Silničního okruhu kolem Prahy. Stavby 518 a 519 budou uvedeny do provozu společně.

Problémem další přípravy je odpor občanských sdružení a některých městských částí Prahy 6 a Prahy 8 proti vedení trasy ve variantě J. Dokumentace pro územní rozhodnutí byla zpracována v  roce 2005, územní rozhodnutí bylo vydáno v srpnu 2008. Byla k němu podána řada odvolání, a 25.3.2010 MMR vrátilo územní rozhodnutí na stavební úřad MHMP k novému projednání.

Na základě námitek odpůrců sledované trasy byl rozhodnutím Nejvyššího správního soudu v 05/2010 ze ZÚR (územní plán HMP) z grafické a textové části vyňat celý severozápadní segment SOKP. V rozsudku se jako závažné pochybení uvádí zejména neposouzení vlivů koncepce na vládou ČR v listopadu 2009 vyhlášenou evropsky významnou lokalitu „Kaňon Vltavy u Sedlce" vč. prioritního typu stanoviště zařazenou do soustavy Natura 2000 a její potenciální narušení.

Průběžné odvolávání občanských iniciativ i MČ Praha – Suchdol a Dolní Chabry, praktikované již řadu let v předmětné oblasti, a to ve všech stupních přípravy, přičemž iniciativy plnohodnotně využívají platné legislativy ke zpomalení či zastavění stavby. Na trasu SOKP v severozápadním segmentu Prahy jsou vedeny dlouhodobě rozdílné názory - varianty J a S, na které vzniklo několik porovnávajících studií.

 

Na základě rozsudku NSS a  precedentního rozhodnutí MMR:

- byly  zrušeny části ZUR hl.m.Prahy , které se přímo dotýkají předmětu žádaného
  územního rozhodnutí
- není soulad  DUR ani s platným ÚP, protože v tomto segmentu neplatí  změna
  Z1000 ( její neplatnost oznámena ve 12/2007, v případě SZ segmentu SOKP od té
  doby nenapraveno)

- na severozápadní segment SOKP není vydáno ÚR a za této situace  není ani
  možno ÚR vydat.

Dne 14. 8. 2013 Krajský soud v Praze zrušil dokument Zásady územního rozvoje Středočeského kraje v části týkající se vymezení koridoru Pražského okruhu staveb 518 a 519. Kraj podal kasační stížnost, ale NSS svým rozhodnutím ze dne 17. 4.  2014 verdikt krajského soudu potvrdil. Středočeský kraj zadal vypracování Aktualizace č. 2 ZÚR Středočeského kraje, jejíž projednání se předpokládá v roce 2016. 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 41/1 ze dne 11. 9. 2014 schválilo Aktualizaci č. 1 ZÚR HMP, která je vydána opatřením obecné povahy č. 43/2014 s účinností od 1. 10. 2014. V této aktualizaci byly koridory pro Pražský okruh vráceny do svých původních tras. Advokátní kancelář Dohnal a Bernard, která zastupuje 8 městských částí, 4 obce a 6 fyzických osob, však podala návrh na zrušení  této Aktualizace č. 1 ZÚR HMP. Na přelomu let 2015/16 se  připravují podklady pro zadání VZ "Srovnávací studie SOKP 518+519 k získání závazného stanoviska dle přechodných ustanovení novely zákona č. 39/2015 Sb.", kterým se změnil zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění. Podání žádosti se bude odvíjet od postoje MŽP ke stavbě SOKP 511.

Od 1. 1. 2016 je podle zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, celý Pražský okruh (SOKP) zařazen do sítě dálnic jako dálnice D0. Navržené šířkové uspořádání zůstává beze změny.

Dotčená katastrální území:

Hl.m.Praha: Suchdol, Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Březiněves, Ďáblice
Středočeský kraj: Zdiby, Roztoky u Prahy

Technická specifikace:
Celková délka stavby 6,68 km
Šířkové uspořádání S 34
Návrhová rychlost 100 km/h
Počet MÚ křižovatek 3 - MÚK Čimice (s přivaděčem Čimice ) MÚK Ústecká (s II/608) MÚK Březiněves (s D8)
Počet mostů celkem 11
Počet mostů na vlastním úseku 3
Počet mostů na přeložkách přes úsek 4
Počet mostů na přeložkách ostatních komunikací 4
Tunely 1 tunel Zámky, 1 galerie Zámky, 3 ekodukty
Odpočívky nejsou
Protihlukové stěny 5 + 1 val (890 m)
ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.