kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

VESTEC-LAHOVICEStavba 513 tvoří část Jihozápadního segmentu celého souboru staveb Silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP) v prostoru mezi obcemi Vestec a Lahovice. Trasa popisované stavby začíná napojením na stavbu 512 D1 – Jesenice – Vestec v mimoúrovňové křižovatce s výhledovou trasou dálnice D3 a silnicí II/101 u obce Jesenice a končí mostem přes železniční trať Praha - Vrané nad Vltavou a řeku Vltavu před rozsáhlou mimoúrovňovou křižovatkou Strakonická u obce Lahovice.
 

Vlastní stavba 513 začíná napojením na stavbu 512 D1 – Jesenice – Vestec u křižovatky se silnicí II/101 (aglomerační okruh) u obce Jesenice. Další část trasy až k napojení na Vestecký přivaděč je řešena čtyřpruhem s možností výhledové úpravy na profil až osmipruhové komunikace, která v křižovatce s II/101 umožňuje nejen připojení návazné stavby SO 512, ale výhledově i trasy dálnice D3. Poté se trasa dostává k přivaděči Vestec, který se napojuje trubkovitou křižovatkou  (MÚK Vestec). Trasa dále mostními objekty kříží vodoteč a místní komunikace do Hodkovic a následně přechází do dlouhého zářezu. Následuje křížení silnice III/0031 Dolní Břežany – Písnice, ktere je opět řešeno nadjezdem s mimoúrovňovým připojením trasy křižovatkou ve tvaru delta (MÚK Písnice). Ta umožní napojení přilehlého území Prahy 12 a okolí Dolních Břežan na SOKP. Trasa stále prochází poměrně hlubokým zářezem, který kříží nadjezdy, polní cesty a tři lokální biomosty (z důvodů minimalizace vlivů stavby na životní prostředí).

V oblasti Točné (poblíž letiště) vstupuje silniční okruh portálem Cholupice do dvou, pro každý směr samostatných, téměř dvoukilometrových tunelů (tubusů), které procházejí v místech Komořanské stráně. Vyústění obou tunelů je v portálu Komořany, přes který přechází přeložka místní komunikace Komořany – Zbraslav. Technické řešení tunelů včetně portálových úseků umožňuje obousměrné provizorní vedení silničního provozu v jedné troubě tunelu. Následně prochází trasa zářezem, územím bývalé pískovny s krátkým přesypaným tunelem.

Následuje nejvýznamnější objekt této stavby, 236 metrů dlouhý most přes železniční trať Praha – Vrané a přes Vltavu. Tento most byl původně navržen s jednou nosnou konstrukcí pro oba dopravní směry s vyvěšením vnějšími kabely na nízký pylon, umístěný ve středním dělícím pásu. Ve schválené změně je oproti povolené stavbě mostu z důvodu optimalizace konstrukčního řešení a technologie výstavby navržena pro každý jízdní směr samostatná letmo betonovaná konstrukce s vedením předpínacích kabelů v nosné konstrukci mostu bez vyvěšování přes pylon. Stavba 513 Vestec – Lahovice končí v km 9,68 tj. na začátku úseku stavby 514 Lahovice – Slivenec, v prostoru začátku složitého mimoúrovňového křížení MÚK Strakonická, kde jsou součástí stavby 513 SOKP čtyři direktní a jedna vratná rampa připojující se k mostu přes Vltavu.

Realizace stavby je dokončena, od 20. 9. 2010 do 30. 6. 2012 proběhla zkušební provoz.

Od 1. 1. 2016 je podle zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, celý Pražský okruh (SOKP) zařazen do sítě dálnic jako dálnice D0. Navržené šířkové uspořádání zůstává beze změny.

Podmínky realizace stavby (věcné a časové vazby souvisejících staveb)
Silnice II/101 – Obchvat Jesenice

Silnice II/101 náleží v této oblasti k takzvanému aglomeračnímu okruhu. S ohledem na přípravu trasy SOKP vzájemně provázaných staveb 513 a 512 je v souběhu prací připravována i stavba obchvatu Jesenice (sil. II/101).

Trasa obchvatu prochází jižně od obce Jesenice. Ve směru od Zlatníků se napojuje na definitivní úpravu hlavní trasy silničního okruhu stavby 513 Vestec – Lahovice. U Kocandy se napojuje na stávající II/101. Celková délka obchvatu je cca 2,3 km.  Realizace této stavby však zatím neprobíhá.

Dálnice D3
V dokumentaci DÚR a ve „Stanovisku k EIA“ uvedené stavby je citována podmínka umožnění výhledového připojení trasy dálnice D3 ke stavbě SOKP 513 Vestec – Lahovice. Před křižovatkou s II/101 je ponechána územní rezerva pro budoucí osmipruh s tím, že připojovací a odbočovací pruhy MÚK přivaděče Vestec i křižovatky s II/101 jsou navrženy pro plný profil osmipruhu. Návrh mostních objektů je proveden též na výhledový stav.

Přivaděč Vestec
V okružní křižovatce přivaděče Vestec se silnicí II/603 je technicky řešeno umožnění výhledového pokračování přivaděče k dálnici D1. Průkaz technického řešení obsahuje studie, zpracovaná v rámci konceptu DSP v roce 2002.

Dotčená katastrální území:
Hl.m.Praha: Lahovice, Zbraslav, Komořany, Točná, Cholupice, Písnice
Středočeský kraj: Hodkovice, Vestec, Zlatníky u Prahy, Jesenice u Prahy

Technická specifikace:
Celková délka stavby 8,337km
Šířkové uspořádání S 27,5 čtyřpruhová směrově rozdělená s rozšířeným středním pasem
Návrhová rychlost 100 km/h
Počet MÚ křižovatek 3 MÚK Jesenice (s D3 a II/101), MÚK Vestec (s přivaděčem Vestec), MÚK Písnice (s III /0031), ( Točná – neveřejný sjezd)
Počet mostů celkem 24 z toho: 236 m dlouhý most přes Vltavu
Počet mostů na vlastním úseku 7
Počet mostů na přeložkách přes úsek 11
Počet mostů na přeložkách ostatních komunikací 6
Biomosty z toho 3
Tunely 2, 1937 m třípruhový a 1923 m dvoupruhový, 70 m přesypaný
Odpočívky nejsou navrhovány
Vybavení a příslušenství osvětlení celé trasy včetně MÚK DUN + RN (dešťové usazovací + retenční nádrže), dopravní značení včetně proměnných značek, SOS hlásky, meteo stanice a dálniční informační systém.
Protihlukové stěny Nejsou
Zemní práce - výkop 2,908 mil. m3
Zemní práce - násyp 1,650 mil. m3
ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.