kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

Z á z n a m z jednání Výkonné rady Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy, které se uskutečnilo dne 20. června 2011 v Praze


 • Jednání zahájil a řídil předseda Sdružení pan poslanec Ing. František Laudát a týkalo se přípravy staveb SOKP 511, 518, 519 a 520.

   

  Z á z n a m
  z jednání Výkonné rady Sdružení pro výstavbu silničního okruhu
  kolem Prahy, které se uskutečnilo dne 20. června 2011
  v Praze

   

      Jednání zahájil a řídil předseda Sdružení pan poslanec Ing. František Laudát, který po uvítání všech přítomných a významných hostů (Ing. Jiří Švorc, gen.řed. ŘSD ČR, Ing. Tomáš Čoček, náměstek ředitele SFDI, Mgr. Michal Košík, KÚ StčK, Ing. Jitka Cvetlerová, Magistrát hl. m. Prahy, Ing. Bořivoj Kačena, předseda SPRSD) nechal odsouhlasit následující program jednání:

            Zhodnocení plnění uložených úkolů z jednání Valné hromady Sdružení ze dne
      2.3.2011.

  2)      Historie a aktuální stav přípravy stavby 511 (D1 – Běchovice).

  3)      Situace v přípravě staveb 518 (Ruzyně – Suchdol), 519 (Suchdol – Březiněves) a
      520 (Březiněves – Satalice).

  4)      Informace o stavu aktualizace územního plánu hlavního města Prahy a Zásad
     územního rozvoje Středočeského kraje.

  5)      Diskuse včetně informace týkající se „Modernizace železniční trati Praha – Kladno
      s odbočením na letiště Ruzyně).

  6)      Přijetí usnesení a závěr.

  K bodu 1
  Zhodnocení uložených úkolů z jednání Valné hromady Sdružení ze dne 2. 3. 2011 provedl pan Pavel Braha a navíc toto zhodnocení obdržel každý účastník jednání při prezenci spolu se situační zprávou ke stavbám (R1) 510, 511, 518 a 519. Provedené zhodnocení bylo přijato bez výhrad.

  K bodu 2
  S historií a současným stavem přípravy stavby SOKP 511 (D1 – Běchovice) seznámil přítomné Ing. Marek Svoboda, který popsal problematiku až k předpokládanému cílovému stavu možnosti zahájení výstavby této stavby v roce2014. 
  V návaznosti na podané informace otevřel diskusi Ing. František Laudát, který navíc informoval, že tato stavba byla na MD ČR již vyjmuta z úvah její realizace v systému PPP. Ing. Jaromír Schling požádal, abychom po potvrzení platnosti územního rozhodnutí k této stavbě ze strany MMR ČR (odvolání) reagovali velmi intenzivně na potřeby urychlené realizace této stavby (např. Výbor  SFDI). Ing. Libor Hájek také uvedl, že stavba SOKP 511 je nejdůležitější stavbou celého okruhu z pohledu přeneseného dopravního zatížení na Městské části Prahy 4 a žádal o možnost urychlení výstavby formou rozfázování stavby (etapizace) spolu s reálným harmonogramem dalšího postupu. Požádal, aby tato potřeba byla sdělena dopisem předsedy Sdružení ministru dopravy České republiky.
  Pan Ing. Jiří Švorc informoval přítomné o počtu vznesených námitek proti vydanému územnímu rozhodnutí ke stavbě 511 a jeho následnému jednání v této věci na MMR ČR jako druhoinstančního orgánu k vydání rozhodnutí o platnosti či neplatnosti ÚR/511.
  PhDr. Karel Šplíchal upozornil, že nestačí pouze harmonogram, ale že je třeba i politické podpory a požádal Ing. Františka Laudáta, aby jeho úsilí v této věci bylo směrováno především na ministra financí ČR. Ing. Tomáš Čoček informoval přítomné o záměrech SFDI a MD ČR k přípravám čerpání prostředků EU prostřednictvím OPD 2 od roku 2014, přičemž pro zahájení stavby 511 v roce 2013 lze užít pouze národních zdrojů. Dále požádal o účinnou pomoc v legislativě (výkupy pozemků v ceně podle jejich charakteristiky a nikoliv jejich převedení do ceny pozemku stavebního), což by přineslo významné finanční úspory tolik potřebné právě pro výkupy pozemků. Předmětný materiál je v současné době meziresortně projednáván. Ing. Jiří Haramul poukázal na negativa vyplývající ze skutečnosti, že nejprve byla vybudována kapacitní napojení (dálnice a rychlostní silnice) a teprve nyní se buduje SOKP. Dále upozornil na skutečnost nutné spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy ke zlepšení dokonalosti přípravy staveb SOKP jak při ÚP, tak SP. Ing. Jitka Cvetlerová uvedla, že nedořešena záležitost sjezdu z R1 bude řešena mezi Magistrátem hl. m. Prahy a Ministerstvem dopravy ČR (ministerstvo se sjezdem nesouhlasí).

  K bodu 3 a 4
  Rovněž ke stavbám 510, 518,519 a 520 podal výklad pan Ing. Marek Svoboda s odvoláním se na předaný písemný podklad, přičemž uvedl, že rozvaha je zpracována pouze orientačně z časového pohledu.
  Ing.Tomáš Čoček uvedl, že po doložení stavu projektové přípravy těchto staveb je souhlas  s jejich začleněním v rámci užití prostředků EU od roku 2014. Z pohledu SFDI je však stavba 520 považována za nejméně podstatnou.  Ing. Jiří Haramul vyjádřil rezolutní nesouhlas s takovouto definicí a sdělil, že pokud nebude stavba 520 ve stejné prioritě pak Zastupitelstvo obce Březiněves  nebude souhlasit a podporovat stavbu 519 z důvodu souběhu dálnice D8 a SOKP v prostoru obce bez následného vyvedení dopravy z obce. Ing. Tomáš Čoček na toto reagoval vysvětlením, že celému SOKP je přisuzována stejná priorita, ale stavba 520 je přímo závislá na rozhodnutí o směrovém vedení stavby 519 což zakládá sdělenou posloupnost potřeby. Pan Jan Tvrdý podpořil Ing. Jiřího Haramula v tom, že pouze dobudování SOKP jako celku (t. j. včetně stavby 520) má smysl a proto je potřeba usilovat o urychlené vydání ÚR ke stavbám 518 a 519, aby bylo možné v návaznosti řešit i stavbu 520. Dále vznesl dotaz na zástupce KÚ StčK zda Zásady územního rozhodnutí Středočeského kraje jsou v souladu s ÚP „Pražský region“ jehož platnost vyprší ve 12/2011. Mgr.Košík  ubezpečil přítomné, že i přes písemné námitky a námitky vznesené dne 2. 5. 2011 při veřejném projednání ZÚR  je kontinuita zachována. Ing. Jitka Cvetlerová informovala přítomné o dohodě s náměstkem primátora panem Ing.Noskem  ve vztahu k postupu řešení ÚP stavby 520 (konec roku 2012). Ing. Tomáš Čoček k dovysvětlení týkající se stavby 520 uvedl, že jako jeden z rozhodujících prvků k požadavku na finance z EU je průkaz ekonomické efektivnosti této stavby, který bez spojení se stavbu 518 a 519 – nevychází.
  Ing. František Laudát uvedl, že v systému PPP bylo historickou chybou, že nebyly vytvořeny podmínky fondového financování. Dále uvítal, že mezi Magistrátem hlavního města Prahy a Středočeským krajem není rozpor s původními stále platnými dokumenty. Ing. Marek Svoboda uvedl, že náměstek primátora Ing. Nosek byl upozorněn na nesoulad vedení trasy 519 s ÚP města z roku 1999. Ing. Jitka Cvetlerová podala vysvětlení, že v rámci nového Stavebního zákona připravovaného MMR ČR  se v rámci ZÚR se upřednostňuje funkční využití a opouští se detail jako např. řešení křižovatky.

   K bodu 5
  Před zahájením obecné diskuse podal Ing. František Laudát informaci  ke stavbě „Modernizace železniční trati Praha – Kladno s odbočením na letiště Ruzyně“ a to na základě společné schůzky ze dne 18. května 2011 za účasti náměstka ministra dopravy pana Vykydala, náměstka ředitele SŽDC pana Martínka a dalších. Hodnotící materiál bude případným zájemcům rozeslán elektronicky. Výstupem je dohoda všech účastníků tuto problematiku řešit v čase co nejkratším.
  Ing.Tomáš Čoček uvedl , že v rámci rozhodnutí EU při přípravě  OPD 2 lze problematiku kolejového  napojení letiště s centrem města uplatnit. Jan Tvrdý požádal, aby Sdružení usilovalo pro proces legislativy o její určitou redukci k dosažení přehlednosti při práci s nimi.

  K bodu 6

  U s n e s e n í
  z jednání Výkonné rady sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy
  ze dne 20. června 2011

  Výkonná rada Sdružení
  a)   b e r e   n a  v ě d o m í - zhodnocení uložených úkolů Valnou hromadou
        dne 2. 3. 2011

  b)   u k l á d á:

               předsedovi Sdružení:

  1)   požádat dopisem  ministra  dopravy ČR o zpracování detailního časového harmonogramu pro stavbu (R1) 511 (D1 – Běchovice) umožňující zahájení výstavby v roce 2013                                                          Termín : do 30. 6. 2011

  2)   usilovat o podporu legislativy, týkající se změny podmínek pro výkupy pozemků

  3)   požádat generálního ředitele ŘSD ČR Ing. Jiřího Švorce o sdělení výsledku jeho jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj s náměstkem ministra Ing. Kalousem ve věci vypořádání námitek k vydanému územnímu rozhodnutí ke stavbě 511 (D1 – Běchovice)

  4)   usilovat při všech jednáních o přípravu a realizaci stavby 520 (Březiněves – Satalice) ve vzájemných  časových souvislostech se stavbou 519 (Suchdol – Březiněves) a stavbou 510 (Satalice, I. etapa – MÚK D11 Počernice)

   Výkonná rada Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy bude i nadále při svých jednáních usilovat o podporu urychleného řešení „Modernizace železniční trati Praha – Kladno s odbočením na letiště Ruzyně“.

  Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

   

                                                                                     1

  V Praze  dne  21. června 2011

   

  Zapsal :  Pavel Braha, v.r.

  Schválil : Ing. František Laudát, v.r.

banner-zive.png, 16kB
ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.