kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

Zápis z jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu SOKP 2. 3. 2011 a Plán činnosti Sdružení na období 2011 - 2013


 • Zápis z jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu Silničního okruhu kolem Prahy ze dne 2. března 2011 a Plán činnosti Sdružení pro výstavbu Silničního okruhu kolem Prahy na léta 2011 – 2013.

  Z á p i s
  z jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu Silničního okruhu kolem Prahy ze dne 2. března 2011

   

      Jednání zahájil uvítáním všech přítomných předseda Sdružení pan PhDr. Karel Šplíchal, který v úvodu zmínil i pohled na vznik tohoto Sdružení a připomněl jeho zakladatele pana Františka Vnoučka. 
  Následně byl zvolen jednomyslně předsedající schůze pan Ing. František Laudát a zapisovatelka Ing. Gabriela Příbramská.

      Předsedající nechal schválit následující program jednání .

  Program :        1. Zpráva o činnosti za uplynulé období
                             2.  Zpráva Dozorčí rady
                             3.  Schválení volebního řádu pro volbu VR a DR
                             4.  Volba Výkonné a Dozorčí rady Sdružení
                             5.  Prohlášení k materiálu MD ČR „Strategie“
                             6.  Projednání plánu práce pro léta 2011 – 2013
                             7.  Usnesení z jednání Valné hromady
                             8.  Ukončení jednání
   

  K bodu 1
  Se zprávou o činnosti za období od konání Valné hromady 22. 2. 2008 do konce února 2011seznámil přítomné předsedající pan Ing. František Laudát, který rozvedl podrobně okruhy naší činnosti včetně zhodnocení pozitiv, ale i negativ. Za významné pozitivum lze hodnotit fakt, že dne 20. září 2010 byly za přítomnosti prezidenta republiky a ministra dopravy ČR uvedeny do provozu stavby R1 512(D1-Vestec), 513 (Vestec – Lahovice), 514 (Lahovice – Slivenec) včetně nově rekonstruovaného úseku stavby 515 (Slivenec – Třebonice). V té souvislosti vyzdvihl dobrou součinnost jak s ŘSD ČR, Magistrátem hl.m.Prahy, KÚ Středočeského kraje, obcemi, tak orgány státní správy (MD ČR, MMR ČR, MŽP ČR). Přestože se jednalo o hodnocení uplynulého období zdůraznil Ing. František Laudát potřebu urychleného řešení problematiky staveb 511(D1-Běchovice, 512/1 (MÚK D1), 518 (Ruzyně – Suchdol), 519 (Suchdol – Březiněves) a stavby 520 (Březiněves – Satalice).
  Závěrem svého vystoupení oznámil, že z důvodu voleb všichni stávající členové Výkonné a Dozorčí rady k dnešnímu dni rezignovali na své funkce.
   

  K bodu 2
  Zprávu Dozorčí rady Sdružení přednesl její předseda pan Ing. Josef Zobal, který zdůraznil, že Sdružení nemá finanční hospodaření a tudíž práce Dozorčí rady byla upřena pouze na četnost a průběh jednání Výkonné rady jakož i na kontroly plnění usnesení z těchto jednání. Ve své zprávě konstatoval, že nebylo v práci Výkonné rady shledáno podstatných závad, které by byly předmětem projednání v Dozorčí radě.
   

  K bodu 3
  Všichni účastníci jednání ve svých podkladových materiálech obdrželi volební řád, který doporučil zvolit na dnešním jednání 15-ti člennou Výkonnou radu a 3- člennou Dozorčí radu Sdružení pro výstavbu Silničního okruhu kolem Prahy. S volebním řádem podrobně seznámil všechny přítomné pan PhDr. Václav Budínský, který rovněž navrhl, aby u nově navržených kandidátů (Ing.Petr Bratský, Ing. Libor Hájek, RNDr. Tomáš Hudeček, Ing. Jaromír Schling a Bc. Michal Krauter) bylo provedeno představení a stručné seznámení s jejich charakteristikou, což bylo všemi přítomnými odsouhlaseno. Dále navrhl, aby volba byla provedena aklamací a to souhrnně pro volbu Výkonné rady a pro volbu Dozorčí rady. Kandidátní listina, která byla rovněž předána v podkladových materiálech nebyla z pléna doplněna, ani jinak upravena.
   

  K bodu 4
  Volbu do Výkonné a Dozorčí rady řídil předsedající pan Ing. František Laudát, který znovu seznámil přítomné nejprve se jmenným seznamem kandidátů do Výkonné rady (abecedně) :

  Bém  Pavel  MUDr.        (poslanec PS PČR)
  Braha Pavel                    (tajemník a asistent)
  Bratský Petr Ing.            (senátor PČR)
  Eybert Pavel Mgr.          (senátor PČR)
  Haramul Jiří Ing.            (starosta MČ Praha – Březiněves)
  Hájek Libor  Ing.             (g.ř. ELTODO Praha)
  Hejl Petr  Ing.                   (starosta MČ Praha – Suchdol)
  Hudeček Tomáš RNDr. (zastupitel hl.m.Prahy)
  Laudát František Ing.    (poslanec PS PČR)
  Orgoníková Hana Ing.   (poslankyně PS PČR)
  Schling Jaromír Ing.       (poradce)
  Sivera František Ing.      (poslanec PS PČR)
  Svoboda Marek Ing.       (g.ř. Pragoprojekt, a.s.)
  Šplíchal Karel PhDr.       (zastupitel MČ Praha 4)
  Tvrdý Jan                          (zastupitel obce Zdiby) 

  Podle schváleného volebního řádu provedl předsedající Ing. František Laudát volební akt aklamací všech výše uvedených kandidátů. Výsledkem bylo jednomyslné zvolení všech výše uvedených do Výkonné rady sdružení pro výstavbu Silničního okruhu kolem Prahy.

   Se jmény kandidátů do dozorčí rady Sdružení pro výstavbu Silničního okruhu kolem Prahy seznámil přítomné rovněž předsedající v abecedním pořadí:

  Budínský Václav  PhDr.    (poradce, publicista a konzultant)
  Krauter Michal Bc.              (poradce nám. min. dopravy)
  Nouza Jiří Ing.                      (zastupitel hl. m. Prahy)

  Podle schváleného volebního řádu provedl předsedající pan Ing. František Laudát rovněž volební akt aklamací všech výše uvedených kandidátů. Výsledkem bylo rovněž jednomyslné zvolení všech výše uvedených kandidátů.

  Ing. František Laudát popřál všem zvoleným popřál  hodně úspěchů v nadcházející jejich práci v letech 2011 – 2013.
   

  K bodu 5
  Podrobné seznámení s obsahem materiálu MD ČR „Strategie dopravy jako nevyhnutelné součásti rozvoje ČR do roku 2025“ provedl Ing. František Laudát, který své argumenty opřel i o závěry z jednání HV PS PČR. Negativní stanovisko k výše uvedenému materiálu uvedl i senátor pan Ing. Petr Bratský, který konstatoval, že i Podvýbor po dopravu Senátu všemi hlasy tuto „Strategii“ odmítl ve vztahu na potřebu zajištění dopravní cesty jako rozhodného nástroje k potřebnému rozvoji naší ekonomiky. Ing. Martin Janeček ve svém vystoupení oponoval vzneseným argumentům a připustil nutnost možných dalších konzultací k docílení názorové shody. Pan poslanec MUDr. Pavel Bém upozornil na nutnost včasné dostavby SOKP a to nejen z pohledu jeho návaznosti na Městský okruh, ale především z pohledu na celoevropské dopravní potřeby. Zdůraznil, že v materiálu MD ČR schází jednoznačné vymezení věcného záměru, nejsou provedeny analýzy ve vazbě na střednědobé strategické materiály čímž má materiál MD ČR negativní praktické dopady. Pan PhDr. Karel Šplíchal upozornil, že materiál je výsledkem špatného zadání a apeloval na nutnost dopracování tohoto materiálu ve spolupráci všech složek včetně odborníků a dopravně- ekonomických znalců. Rovněž Ing. Landa  podpořil nutnost přepracování tohoto materiálu při respektování všech platných stávajících řídících dokumentů včetně platných usnesení vlád ČR. Ing. Lubomír Martínek upozornil přítomné na negace vznikající provozem na stávajících komunikacích ve vztahu k lidskému zdraví a rovněž tak požadoval zapracování vstupních analýz směrem ke zdraví obyvatel ČR v daném materiálu.

  Po diskusi byli přítomní seznámení s textem „Prohlášení“. K původní verzi vznesl připomínky pan Ing. Jaromír Schling, který požadoval vypuštění odstavce týkajícího se staveb SOKP v systému PPP a pan Ing. Lubomír Martínek, který naopak požadoval   v závěrečné větě  doplnění o otázky  posuzování vlivů na životní prostředí.
  Předsedající nechal o obou požadavcích hlasovat přičemž připomínka Ing. Jaromíra Schlinga byl schválena a připomínka Ing. Lubomíra Martínka byla zamítnuta.
  Na základě těchto faktů bylo „Prohlášení „ upraveno.
   

   K bodu 6
  Všichni účastníci jednání v podkladových materiálech obdrželi návrh plánu práce Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy  a jelikož k návrhu nebylo žádných zásadních připomínek nechal přesedající Ing. František Laudát o „Plánu činnosti na léta 2011 – 2013“ hlasovat, Výsledek hlasování 14 x pro , 0x proti, 2x zdržel se hlasování.  Plán činnosti byl přijat a jeho znění je nedílnou součástí tohoto zápisu z jednání Valné hromady.
   

  K bodu 7
  Na základě naplnění obsahu programu jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy seznámil pan Pavel Braha přítomné s návrhem následujícího usnesení, které bylo jednomyslně přijato.

  USNESENÍ  z jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy ze dne 2. března 2011 :

  Valná hromada    v y s l o v i l a   s o u h l a s :
  a)     se zprávou o činnosti Sdružení za uplynulé období
  b)     se zprávou Dozorčí rady za uplynulé období
  c)     s upraveným prohlášením k materiálu Ministerstva dopravy ČR „Strategie
          dopravy jako nevyhnutelné součásti rozvoje České republiky do roku 2025“
  d)    s plánem práce Sdružení na léta 2011 – 2013.

  Valná hromada   z v o l i l a :

  a)      Výkonnou rady Sdružení ve složení (abecedně) : Bém Pavel MUDr. ,Braha Pavel, Bratský Petr Ing., Eybert Pavel Mgr., Haramul Jiří Ing., Hájek Libor Ing., Hejl Petr Ing., Hudeček Tomáš RNDr., Laudát František Ing., Orgoníková Hana Ing., Schling Jaromír Ing., Sivera František Ing., Svoboda Marek Ing., Šplíchla karel PhDr., Tvrdý Jan

  b)      Dozorčí radu Sdružení ve složení (abecedně) : Budínský Václav PhDr.,    Krauter Michal Bc., Nouza Jiří Ing.

  Valná hromada   u k l á d á :

          Výkonné radě Sdružení :
         
  a)   zajistit věcné naplnění schváleného plánu práce na léta 2011 – 2013
         b)   zajistit další propagaci Sdružení ve prospěch potřeb široké veřejnosti
               s cílem  získat další aktivní nové členy Sdružení pro výstavbu Silničního okruhu
               kolem Prahy (SOKP)

           předsedovi :
           a)   
  zajistit doručení schváleného „Prohlášení“ k dokumentu Ministerstva
                 dopravy ČR „Strategie dopravy jako nevyhnutelné součásti rozvoje České
                 republiky do roku 2025“ ministru dopravy JUDr. Víti Bártovi nejpozději do
                10. března 2011

           b)  zajistit následná jednání s orgány státní správy za účelem urychlení procesu
                přípravy staveb SOKP (R1) – 511, 518, 519 a 520. 
          c)  ve spolupráci se Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR, Sdružením pro
                výstavbu silnic a dalšími nevládními organizacemi iniciovat další jednání pro
               urychlení a uplatnění systému PPP pro stavby SOKP (R1) – 511, 518, 519 a
               520 v čase pokud možno nejkratším,
         d)   iniciovat jednání s Magistrátem hlavního města Prahy ke sladění časových
               potřeb výstavby Silničního okruhu kolem Prahy a Městského okruhu.
                 
        
  předsedovi Dozorčí rady :
       
  a) aktivně se účastnit každého jednání Výkonné rady a zjištěné poznatky z jednání
            aplikovat a případně řešit v rámci každého následného jednání Dozorčí rady,
       b) při jednání Výkonné rady projednat případná doporučení z pohledu práce
            Dozorčí rady.

      Poděkováním za dosavadní práci a za aktivní přístup při jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu Silničního okruhu kolem Prahy ukončili jednání pánové Ing. František Laudát a PhDr. Karel Šplíchal.

  Po skončení jednání Valné hromady se sešli zvolení členové Výkonné rady k volbě předsedy, dvou místopředsedů a tajemníka.

  Předsedou Výkonné rady byl jednomyslně zvolen pan Ing. František Laudát, prvním místopředsedou pan MUDr. Pavel Bém, druhým místopředsedou pan PhDr. Karel Šplíchal a tajemníkem pan Pavel Braha.

  Zvolení členové Dozorčí rady rovněž po skončení Valné hromady zvolili jednomyslně za předsedu Ing. Jiřího Nouzu a místopředsedou PhDr. Václava Budínského.

   

  V Praze dne 8.března 2011

   

  Zapsal:   Pavel Braha, v.r.

  Schválil: Ing. František Laudát

   

   

   

  P L Á N   Č I N N O S T I
  Sdružení pro výstavbu Silničního okruhu kolem Prahy
  na léta 2011 – 2013

  1)    Sdružení bude i nadále usilovat o účinnou spolupráci se státní správou, kraji, samosprávami a širokou veřejností za účelem urychlení procesu přípravy staveb Silničního okruhu kolem Prahy (R1- 511, 518, 519 a 520) tak, aby nedocházelo k dalšímu časovému opožďování za horizont roku 2025.

   2)    Sdružení bude i nadále usilovat o vzájemnou spolupráci s poslanci a senátory za účelem provedení nutných legislativních změn ve vztahu k potřebám urychlení přípravy staveb dopravní infrastruktury a to především z pohledu přijetí novel nebo změn stávajících zákonů jako např. stavební zákon, zákon o vyvlastnění atp.

   3)    Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy ve spolupráci se Společností pro rozvoj silniční dopravy v České republice se zaměří na  podporu a účinnou pomoc realizace staveb R1 – 511, 518, 519 a 520 v systému PPP.

   4)    Sdružení bude trvale iniciovat zlepšení komunikačního toku mezi investorem (ŘSD ČR), krajem, samosprávami a občany dotčených městských částí a obcí s cílem vyvolání pozitivního dialogu, který by napomohl k řešení očekávaných potřeb občanů a motoristické veřejnosti a odstranil by zájmy negativní zájmy některých jednotlivců a lobbyistických Sdružení.

   5)    Sdružení společně s dalšími subjekty bude usilovat o  nutný dialog při koncepčních pracech Ministerstva dopravy ČR jako je např. připravovaný materiál „Strategie dopravy jako nevyhnutelné součásti rozvoje České republiky do roku 2025“.

banner-zive.png, 16kB
ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.