kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

Záznam z jednání Sdružení pro výstavbu Silničního okruhu kolem Prahy 20.9.2010


 • Záznam z jednání Výkonné rady Sdružení pro výstavbu Silničního okruhu kolem Prahy ze dne 20. září 2010.

   

                                                                    Z á z n a m
  z jednání Výkonné rady Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem                                                      Prahy ze
  dne 20. září 2010
                                                      

      Jednání Výkonné rady Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy řídil předseda Sdružení pan PhDr. Karel Šplíchal, který ve svém úvodu informoval přítomné o skutečnosti, že právě dnešního dne byl zahájen provoz na stavbách SOKP 512 (D1 – Vestec), 513 (Vestec- Lahovice) a 514 (Lahovice – Slivenec). Slavnostní akt uvedení těchto staveb do provozu provedl prezident republiky pana Václav Klaus za přítomnosti ministra dopravy pana Víta Bárty a primátora hl.m. Prahy pana Pavla Béma a pozvaných hostů.
  Předsedající nechal dále odsouhlasit následující program jednání :
  1) Hodnocení uložených úkolů z jednání ze dne 15. 4. 2010
  2) Projednání dalšího postupu na přípravě a realizace staveb 511,518,519 a 520
  3) Příprava valné hromady Sdružení
  4) Diskuse, přijetí usnesení a závěr


  K bodu 1
  Zhodnocení uložených úkolů z jednání Výkonné rady Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy bylo všem přítomným předáno písemně a jeho znění uvedl pan Pavel Braha. K návrhu hodnocení nebylo dalších připomínek.


  K bodu 2
  Úvodem odůvodnil Ing. František Laudát nezbytnost urychlení přípravy a výstavby staveb SOKP 511 (D1 - Běchovice), 518 (Ruzyně – Suchdol), 519 (Suchdol – Březiněves) a 520 (Březiněves – Satalice) a to jak ve vazbě na dopravní situaci tak i ve vazbě na koordinaci s výstavbou a zprovozněním Městského silničního okruhu. Za tím účelem byl projednán návrh jeho dopisu  na ministra dopravy ČR pana JUDr. Víta Bártu se žádostí o osobní konzultaci v této věci a  cílené pomoci v zabezpečení nejen finančních prostředků pro přípravu, ale pro celkové urychlení procesu přípravy u těchto staveb. Vlastní znění dopisu bylo doplněno o připomínku Ing. Libora Hájka ve věci osobního projednání dané problematiky s panem ministrem a po té bylo všemi přítomnými odsouhlaseno.
  V návazné diskusi k dané problematice vystoupil Ing. Jiří Haramul, který kriticky poukázal na to, že moravští zákonodárci dovedou cíleně podporovat zájem i tam, kde dopravní zátěž je minimální a čeští zákonodárci jsou nejednotní i ve věcech zcela průkazných ve prospěch občanů  a požádal o nápravu tohoto stavu. Ing. arch. Cach (v zastoupení řed. stav.odboru Ing. Souralové) uvedl, že vydání územního rozhodnutí pro stavbu 511 (D1 – Běchovice) se očekává ke konci září 2010. Ing. František Laudát požádal, aby všichni představitelé hledali cestu k urychlení dostavby SOKP t.j. staveb 511,518,519 a 520. Ing. Marek Svoboda upozornil na skutečnost, že bez ÚR staveb 518 a 519 nelze na základě stanoviska MŽP ČR k EIA pokračovat v přípravě stavby 520 (Březiněves – Satalice). Dále upozornil na nutnost nezbytného spojení se stavbou 510 (Satalice – Běchovice), kde ale dopravní zátěž přinese až 120 tisíc vozidel za den, což si vyžádá v konečné podobě šestipruh.
  V diskusi dále vystoupil Ing. Libor Hájek s kritikou činnosti MD ČR ve vztahu jejich postupu vůči nedostatečné ochraně životního prostředí všech obyvatel hl. m. Prahy a apeloval na připomenutí jejich ochoty k angažovanosti se v dané věci. Ing. František Laudát uvedl, že současný dobrý vztah spolupráce se Středočeským krajem bychom měli podpořit směrem ke společnému nátlaku spolu s Magistrátem hlavního města Prahy na ministerstvo dopravy, financí a životního prostředí za účelem dosažení výše uvedené potřeby.


  K bodu 3
  Ve smyslu platných Stanov Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy musí  být uskutečněna v roce 2010 Valná hromada tohoto Sdružení.  Proto byl všemi přítomnými odsouhlasen termín jejího konání t.j. 29.listopadu 2010 v 15.00 hodin v Praze. Rovněž tak byl odsouhlasen následující program jednání Valné hromady :
  1) Zahájení a uvítání přítomných
  2) Schválení zprávy o činnosti Sdružení za uplynulé období
  3) Volba volební a mandátové komise
  4) Volba členů Výkonné rady Sdružení
  5) Volba Dozorčí rady Sdružení
  6) Návrh plánu činnosti na léta 2011 – 2012
  7) Diskuse
  8) Schválení plánu práce na rok 2011 – 2012
  9) Přijetí usnesení a závěr


  K bodu 4
  Řízená diskuse se vrátila zpět ke stavbám 518 a 519, kde současný stav včetně rozhodnutí NSS vrací vše do nulového stavu vzhledem k blokaci územního rozhodnutí těchto staveb. Ing.Jiří Haramul uvedl, že záležitost týkající se negativního stanoviska obce Dolní Chabry je řešitelná vzhledem k současné dopravní zátěži z dálnice D8. Ing. Marek Svoboda uvedl, že příprava pro veřejnoprávní projednání ÚR pro stavby 518 a 519 nebyla kvalitní a rovněž tak i cenová hladina těchto staveb je diskutovatelná a současné poznání se blíží cenám z roku 2005 t.j. cca 16 mld. Kč oproti 20 mld. Kč. Dále uvedl, že v případě stavby 511 (D1 – Běchovice), když bude vydáno ÚR v 10/2010 dá se předpokládat možné zahájení výstavby na této stavbě v roce 2013.

  Podmínkou je očekávaná spolupráce mezi státem, Středočeským krajem a Magistrátem hl. m. Prahy ve vztahu k majetkoprávnímu vyrovnání (výkupy pozemků). Pavel Braha informoval přítomné o stavu rozpracovanosti materiálu Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v České republice ve vztahu k nalezení zdrojů pro nutnou realizaci dopravní infrastruktury do roku 2025 (projekty PPP) a způsobu jeho prezentace vůči představitelům vlády ČR a zákonodárnému sboru.
  Po ukončení diskuse bylo všemi účastníky přijato následující usnesení :


  Výkonná rada Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy :


  a) b e r e  n a  v ě d o m í   zhodnocení uložených úkolů ze dne 15. dubna 2010,


  b) s o u h l a s í                    s oslovením ministra dopravy ČR JUDr. Víta Bárty za účelem urychlení přípravy a výstavby staveb 511, 518, 519 a  520 Silničního okruhu kolem Prahy dopisem poslance Ing. Františka Laudáta,


  c)  s o u h l a s í                    s návrhem programu jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy dne  29.listopadu 2010 od 15.00 hodin v zasedací místnosti SČMVD v Praze,


  d)   u k l á d á                         všem představitelům Výkonné rady sdružení a všem členům Sdružení usilovat všemi možnými způsoby o urychlení přípravy a realizace staveb 511, 518, 519 a 520 Silničního okruhu kolem Prahy.
   
                                            

  V Praze dne 21. září 2010
  Zapsal : Pavel Braha, v.r.
  Schválil :  Ing. František Laudát, v.r.
   
   

banner-zive.png, 16kB
ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.