kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

Komentáře


Komentáře na jiných webových prezentacích:

Silniční okruh – sdružení SOS Praha
http://www.sospraha.cz/doprava/cd/SO_J_Klika.htm

Dokumenty o trase silničního okruhu na severozápadě Prahy
http://www.volny.cz/szokruh/

Občanské sdružení "Nad Drahaňským údolím"
http://www.drahan.chabry.cz/


Příspěvek Ing. Petra Bendla


Rozsah silniční dopravní sítě a intenzita dopravy ve Středočeském kraji jsou nesrovnatelně větší než v ostatních krajích naší republiky. Hlavním důvodem je fakt, že jakékoliv spojení z ostatních krajů ČR do hlavního města republiky musí procházet Středočeským krajem. Tato specifická poloha nás nutí společně řešit negativní jevy v dopravě nejen pomocnými opatřeními, ale především výstavbou a dobudováním základní dálníční sítě v našem kraji.

Nedílnou součástí dálniční sítě České republiky je i silniční okruh kolem Prahy, který po svém dobudování převezme významnou část dopravní zátěže ve spojení severu, jihu, západu a východu a rozloží dopravní nápor mezi všechny dálnice a rychlostní komunikace směrem k Praze, čímž dojde k odlehčení ostatních komunikací v současné době nadměrně využívaných poředevším mezinárodní kaminovou dopravou.

Význam této stavby jsme zdůraznili i ve společném Memorandu uzavřeném Středočeským krajem, hlavním městem Prahou a Ministerstvem dopravy. Cílem tohoto dokumentu je účinná podpora umožňující co nejrychlejší dokončení silničního okruhu, a to nejpozději do roku 2012 - 2013. Důležitým faktorem naplnění memoranda je vytvoření plnohodnotných podmínek, jak pro územní, tak i stavební přípravu jednotlivých částí okruhu, včetně zabezpečení finančních prostředků ze zdrojů státního rozpočtu, EIB, soukromých prostředků, ale i EU.

sem přesvědčen, že vzájemnou spoluprácí, soustředěným úsilím, koordinací při přípravě staveb a jejich vlastní realizací docílíme uvedení silničního okruhu kolem Prahy do provozu v termínech, které jsou hraniční nejen pro Středočeský kraj, hlavní město Prahu, ale pro celou Českou republiku.

Příspěvek MUDr. Pavla Béma


Praha se může pyšnit mnoha přívlastky od "zlaté", přes "stověžatou" až po "matku měst". Současně však patří mezi nejhustěji osídlená a nejnavštěvovanější města v Evropě. Jako představitelé města jsme proto denně konfrontování s celou řadou problémů, které ono "přelidnění" způsobuje. Klíčovým z nich je řešení pražské dopravy. K výraznému zlepšení průjezdnosti a z hlediska ochrany historického jádra města - objezdnosti Prahy přispěje tzv. Městský okuh, jehož výstavba je společně s další výstavbou metra pro nejbližší období klíčovou prioritou radnice.

Jeho dokončení je naplánováno na rok 2009, avšak bez návaznosti na vnější silniční okruh kolem Prahy, tzv. Pražský okruh, by byl jeho efekt jen částečný.

Magistrát hl. města Prahy proto společně se Středočeským krajem a Ministerstvem dopravy uzavřeli Memorandum k výstavbě tohoto okruhu, v němž se zavázali při prosazování a výstavbě okruhu spolupracovat.

Pražský okruh by se měl po svém plném zprovoznění ještě před rokem 2015 stát důležitou křižovatkou všech hlavních dálničních, ale i ostatních komunikací ve Středočeském kraji a výrazně zlepšit dopravní situaci v hlavním městě.

Vítám proto každou pomoc, a to i ze strany nevládních organizací, které usilují o získání větší podpory ze strany všech subjektů zúčastněných na přípravě a realizaci celého okruhu i jeho jednotlivých částí. Věřím, že společnými silami se nám podaří výstavbu Pražského okruhu urychlit, a tím přispět k zajištění klidnějšího, zdravějšího a komfortnějšího života nejen pro Pražany a Středočechy, ale také pro každého, kdo do Prahy přijíždí nebo jí projíždí.

Příspěvek Ing. Jiřího Paroubka


Jedním ze zásadních faktorů ekonomického rozvoje každé země je rozsah a kvalita dopravní sítě s napojením na centrální evropskou dálniční síť. Tento faktor je i v České republice vnímán jako nosný prvek, a proto je výstavbě dálnic a rychlostních silnic věnována trvalá pozornost.

Nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane i Pražský silniční okruh, který ve své podstatě bude důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a mezi západem a východem Evropy. Napojení jednotlivých dálničních tahů a rychlostních silnic se střetává právě na tomto okruhu. Jeho včasná realizace nám tak dá záruku, že hlavní město Praha a Středočeský kraj zůstanou ušetřeny dopravního kolapsu a ohrožení životního prostředí vlivem vysoké koncentrace oxidu uhlíku vznikající z kolon popojíždějících aut, a to především kamionové dopravy.

Velice proto vítám, že vedle zájmu orgánů státní správy vznikají iniciativy na podporu řešení tohoto problému a věřím, že společnými silami překonáme všechny překážky a problémy, jichž je na trase vedení okruhu jistě více než dost. Předpokládám, že se nám podaří nalézt taková technická opatření, aby i občané žijících v místech dotčených realizací okruhu, nepovažovali tuto stavbu za zátěž, ale za potřebný přínos pro celou naší demokratickou společnost.

ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.