kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

Pozitiva projektu


Přínosy zprovoznění Silničního okruhu kolem Prahy je možné vyjádřit takto:

1) Z širšího pohledu hlavního města dojde k doplnění ucelené a přehledné hlavní uliční sítě v Praze, která nabídne také nejzazší objízdnou trasu v dobré kvalitě a kapacitě.

2) Dojde k podstatnému snížení intenzit dopravy na stávající okružní silnici II/101 (aglomerační okruh) a tím zlepšení životního prostředí v obcích ležících přímo na ní nebo v její těsné blízkosti.

3) Tranzitní doprava bude odstraněna z vnitroměstských komunikací  Prahy a tím dojde k odlehčení celé řady dnes již přetížených tras.

4) Okruh umožní rozptyl radiální dopravy do jednotlivých částí města a tím sníží tranzitní dopravní vztahy přes jednotlivé obytné čtvrtě a obce nacházející se v prstenci okolo hlavního města Prahy.

5) Zprovoznění okruhu bude mít pozitivní vliv na zatížení dopravní sítě mezinárodní kamionovou dopravu a to včetně zásobování velkoskladů, které se převážně nacházejí v územích podél SOKP a přilehlých úseků silnic a dálnic.

6) Bude zvýšena  bezpečnost provozu ve městě  a sníží se počet dopravních nehod a jejich následků.

7) SOKP též umožní kvalitní propojení levé a pravé strany Vltavy v případě živelních pohrom.

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají. Vzhledem k poloze naší republiky uprostřed Evropy a vzhledem ke zrušení hranic začleněním České republiky mezi země Schengenské smlouvy došlo  ke zvýšení tranzitní dopravy přes naše území,  které od konce roku 2008 ovlivnila celoevropská ekonomická recese. V příštích letech lze ale  další růst tranzitu opět  očekávat .  Všechna tato doprava bude využívat SOKP namísto problematického a pomalého projíždění Prahou.

Aby svou funkci okruh vykonával, nesmí vést příliš daleko od města, aby tranzit nevyužíval kratší cestu přes město, zároveň také nesmí vést blízko hustě zastavěných obytných oblastí. O budoucí trase SOKP se v několika lokalitách vedou dlouhé diskuse, proti různým možným variantám tras stojí řada občanských sdružení a ekologů (nejsilnější odpor proti současným plánům se vede v městské části Praha-Suchdol).

ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.