kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

Rozsah stavby


Projekt Pražského silničního okruhu R1 (dále jen SOKP), jedné z nejzatíženějších staveb dálničního typu v České republice, se připravuje téměř 60 let. Stavba celého okruhu je rozdělena do částí označených jako Stavby 510 až 520, které jsou po technické i finanční stránce nezávislé a schopné samostatného provozu. V současné době jsou v provozu stavby 510, 515, 516 a 517 (celkem 18 km), ostatní stavby jsou v různém stadiu přípravy (celkem 65 km). V současnosti jsou rozestavěné dvě stavby (513 a 514), intenzivní přípravy probíhají na stavbách 512, 518 a 519. Dokončení všech staveb poskytne kvalitní propojení mezi českými dálnicemi a rychlostními komunikacemi přicházejícím do hlavního města Prahy z různých směrů, zejména dálnice D1 (Praha - Brno), plánované dálnice D3 (Praha - Linec), rychlostní komunikace R4 (Praha - Písek), rychlostní komunikace R6 (Praha - Cheb), rychlostní komunikace R7 (Praha - Chomutov), dálnice D5 (Praha - Norimberk), dálnice D8 (Praha - Drážďany), ryhlostní komunikace R10 (Praha - Liberec) a dálnice D11 (Praha- Varšava.

SOKP je součástí dálniční sítě České republiky schválené usnesením vlády č. 741/99 ze 21.7.1999 a je také v souladu se schváleným Územním plánem hlavního města Prahy, schváleným zastupitelstvem města Prahy č. 10/05 dne 9.9.1999. Kromě toho je silniční okruh jednou z částí 4.multi-modálního koridoru TEN a součástí TEM. Územní plán hlavního města Prahy definuje v širších vztazích nadřazených systémů silniční okruh jako významnou komunikaci propojující následující dálková komunikační spojení:

E 48 (R6)

Praha – Karlovy Vary – Bayereuth – Wurzburg (D)

E 50 (D5, D1)

Nürnberg (De) – Praha – Brno – Košice

E 55 (D8, D3)

Berlín (De) – Praha – České Budějovice – Linz (A)

E 65 (D11, D1)

Sczetin (Pl) – Hradec Králové – Praha – Brno – Budapest (Hu)

E 67 (D11)

Praha – Wroclaw – Warszava (Pl)

Realizace těchto staveb významně sníží dopravní zatížení tranzitní dopravou, která je vedena buď skrz centrum Prahy nebo po zcela nevyhovujících silnicích v jejím okolí. Hlavním účelem a cílem stavby SOKP, v souladu s dopravním řešením územního plánu, je vybudovat odpovídající integrovaný dopravní systém, který zajistí dopravní obsluhu v Praze a jejím okolí s minimálními nepříznivými vlivy na životní prostředí.

 

 

Realizace SOKP zvýší rychlost tranzitní dopravy. Dopravní zatížení některých úseků SOKP by mělo dosáhnout v blízké budoucnosti 55 700 vozidel za 24 hodin, z čehož 15% by měla tvořit doprava mezinárodní. Kromě toho by měly jednotlivé stavby zvýšit dopravní bezpečnost (snížit počet dopravních nehod), eliminovat kongesce na stávajících silnicích, zlepšit podmínky životního prostředí v přilehlých oblastech.

Fotogalerie


ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.