kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

Zápis z jednání Výkonné rady SOKP dne 3. 11. 2016 v Praze


 
Z á p i s
z jednání Výkonné rady SOKP konané
dne 3. listopadu 2016 v Praze
 
    Jednání zahájil a řídil předseda Výkonné rady pan poslanec Ing. Pavel Čihák, který úvodem přivítal především primátorku MHMP paní Mgr. Adrianu Krnáčovou, náměstka ministra dopravy pana Mgr. Kamila Rudoleckého, zástupce ŘSD GŘ pana Ing. Tomáše Grosse, Ph.D. zástupce SFDI pana Ing. Ivo Vykydala, zástupce Občanských iniciativ a ostatní účastníky jednání.
 
Předsedající nechal odsouhlasit následující program jednání:
1) Informační zpráva ŘSD ČR 
2) Informace o společné aktivitě předsedy vlády, MHMP, MD a StčK k vytvoření a
    ustavení pracovní skupiny pro urychlení přípravy stavby D0 – 511
3) Sdělení SFDI o stávajícím čerpání financí na stavby SOKP v roce 2016 a návrh
    rozpočtu pro stavby dálnice D0 (stavby 511, 518, 519 a 520)
4) Vstoupení Občanských iniciativ podporujících dostavbu dálnice D0 – stavba 511
    (Běchovice – D1)
5) Informace SŽDC o akci „Modernizace železniční trati Praha – Kladno s odbočením na Letiště
    Václava Havla v Ruzyni
6) Přijetí usnesení a závěr
 
Předsedající navrhl, že ke každému bodu bude otevřena samostatná diskuze a nikoliv diskuze k celku.
 
Návrh programu byl jednomyslně přijat.
 
K bodu 1
Informační zprávu o stavu přípravných prací týkajících se územního rozhodnutí stavby D0 - 511
(Běchovice – dálnice D1) přednesl ředitel Závodu Praha ŘSD ČR pan Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
Jmenovaný se zabýval jak historií této stavby, tak výhledem v těchto očekávaných termínech:
         Zpracování nové dokumentace EIA                              01/2017            ŘSD ČR
         Vydání stanoviska EIA                                                    07/2017            MŽP
         Vydání ÚR po vypořádání námitek                                10/2017            MHMP
         Odvolání proti vydanému ÚR                                          11/2017
         Předání spisu na MMR                                                   12/2017
         Vydání Rozhodnutí MMR                                                 06/2018
         Pravomocné územní rozhodnutí                                     07/2018
         Projednání DSP a výkupy pozemků                              08/2019           podle MD ze dne 31. 8. 2016
         Stavební povolení                                                            08/2019                         -       =      -
         Zahájení stavebních prací                                               09/2019                         -       =      -
 
Realizace stavby – předpoklad 40 měsíců.
 
ŘSD ČR předpokládá aktuálně vydání pravomocného stavebního povolení až ve 12/2020, což není v souladu jak se sdělením MD ze dne 31. 8. 2016 pro jednání Hospodářského výboru PS PČR dne 20. 9. 2016, tak s veřejným prohlášením ze dne 8. 9. 2016 předsedy vlády pana Mgr. Bohuslava Sobotky o zahájení stavebních prací této stavby v roce 2019.

V diskuzi k dané problematice uvedl pan poslanec Ing. Pavel Čihák nutnost souběhu stavby D0 - 511 se stavbou silnice I/12. Ředitel Odboru strategie MD pan Ing. Luděk Sosna, Ph.D. uvedl, že harmonogram sdělený MD nepředpokládá v daných termínech žádné obstrukce ze strany odpůrců stavby. Paní primátorka Mgr. Adriana Krnáčová informovala, že v současné době je připravováno Memorandum, které by bylo možné využít k rychlejšímu posouzení a odstranění případně vznesených námitek při procesu EIA této stavby a následných činností (ÚP, DSP, výkupy, SP).
 
K bodu 2
Paní primátorka Mgr. Adriana Krnáčová informovala přítomné o splnění úkolu uloženého Radou HMP dne 13. 9. 2016 (číslo 2268) a to sestavení společné pracovní skupiny s Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR pro urychlenou přípravu a výstavby stavby č. 511 Pražského okruhu.
Předsedou pracovní skupiny je náměstek ministra dopravy ČR pan Mgr. Kamil Rudolecký a členy této skupiny jsou: Ing. Luděk Sosna, Ph.D. (alternát Ing. Martin Janeček MD)), Ing. Muzikář (MŽP), JUDr. Jan Blecha (MMR), Mgr. Adriana Krnáčová, pan Dolínek (MHMP) a Ing. Kopřiva KÚ Středočeského kraje).
Pan Ing. Pavel Čihák vznesl dotaz proč členem skupiny, není původně nominovaný Ing. Jiří Haramul. Primátorka MHMP paní Mgr. Adriana Krnáčová sdělila, že složení pracovní skupiny je konečné a nebude již doplňováno a pro svoji práci ve vztahu k resortům (nikoliv jednotlivcům) bude vycházet nejen z připravovaného Memoranda, ale především ze vzájemných dohod s dotčenými resorty a garanty jednotlivých termínů. Pan Mgr. Kamil Rudolecký doplnil, že pracovní skupina bude v rámci možností pravidelně informovat o své činnosti občany v dotčeném regionu.
Ing. Tomáš Gross, Ph.D. informoval přítomné o negativním pohledu týkajícím se posouzení „regionální“ varianty v daném území. Pan Ing. Bořivoj Kačena informoval o již provedené negativní Analýze alternativní (regionální) trasy SOKP prostřednictvím Ing. Martina Höflera a kol.  ČVUT Fakulta dopravní, uveřejněné v časopise „Silniční obzor“ č.9/2016. Pan Ing. Luděk Sosna, Ph.D. uvedl ve vztahu k procesu EIA využití možných kompenzačních opatření včetně vybraných výkupů pozemků před ÚR (např. smlouva o smlouvě budoucí a to i ze strany MHMP). Současně zdůraznil, že předložený harmonogram ze strany MD pro jednání HV PS PČR ze dne 20. 9. 2016 je optimistický a předpokládá, že všechna prvoinstanční rozhodnutí budou v následném přezkumu urychleně potvrzena, a že se podaří většinu pozemků a věcných břemen vyřešit dohodou a že žádné ze zásadních rozhodnutí nebude zrušeno po nabytí právní moci soudem. V opačném případě se vše adekvátně prodlouží.
Starosta MČ Běchovice pan Ing. Ondřej Martan, trval na souběhu staveb D0 - 511 a silnice I/12 přičemž kritizoval i pozici vyjednávače (úředníka státní správy) z pozice jeho minimálních pravomocí. Dále uvedl, že regionální varianta byla již většinou obcí odmítnuta a proto je třeba zajistit veřejné sdělení o vyjádřeném odporu k této variantě. Dále vznesl kritiku na KÚ StčK , že u svých měst není aktivně přistupováno k potřebám snížení dopravní zátěže pomocí obchvatů či jiných opatření. Ing. Marie Nádvorníková sdělila, že v současné době zpracovávaná dokumentace EIA posuzuje trasu, která je v souladu s dokumentací pro územní rozhodnutí a tato DUR j plně v souladu s územním plánem SÚ hl. m. Prahy. Náměstek ministra pan Mgr. Kamil Rudolecký informoval o snaze rezortu prosadit úpravu zákona o urychlení procesu přípravy prioritních staveb, který však Legislativní rada vlády odmítla. Pan Ing. Tomáš Gross, Ph.D. potvrdil invariantnost (posouzení EIA) s vypořádáním původních připomínek při předložení na MŽP. Pan Ing. Jaromír Schling poukázal na potřeby lepší informovanosti veřejnosti o společné činnosti a navrhl, aby některé připomínky byly řešeny i mimo daný zákonný rámec. Předsedající pan Ing. Pavel Čihák shrnul výsledky diskuze s doporučením jejich promítnutí do usnesení z tohoto jednání.
 
 K bodu 3
V zastoupení ředitele SFDI pana Ing. Zbyňka Hořelici seznámil přítomné se současným čerpáním finančních prostředků na stavbách SOKP a stavby „Modernizace železniční trati Praha – Kladno s odbočením na Letiště Václava Havla v Ruzyni“ ředitel kanceláře pan Ing. Ivo Vykydal. Jmenovaný dále popsal zajištěnost finančních prostředků ze strany SFDI pro rok 2017 a střednědobý výhled let 2018 – 2019. Ujistil přítomné, že v případě vyšší potřeby finančních prostředků u globálních akcí na přípravu budou tyto potřeby kryty.
Vzhledem ke kladnému sdělení o krytí finančních potřeb jak pro SOKP, tak Modernizaci železniční trati Praha – Kladno s odbočením na Letiště Václava Havla v Ruzyni neproběhla diskuze k tomuto bodu.
 
K bodu 4
O činnosti spolupracujících Občanských iniciativ (Spořilov a Uhříněves) informoval pan Pavel Vach a pan JUDr. Miroslav Fořt. Jmenovaní připomněli i nečestné jednání pana starosty MČ Praha 11 pana Jiřího Štylera (dopis z 25. 1. 2016 proti stavbě D0 - 511 na sekretariáty členů Evropské komise, konkrétně paní Coriny Cretu (DG REGIO) a panu Karmenu Vella (DG ENVI). Zastupitelstvo MČ Prahy 11 nikdy nepřijalo k této věci negativní usnesení, naopak Rada MČ dne 20. 9. 2016 podpořila urychlenou a prioritní dostavbu Pražského okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy. Předsedající pan Ing. Pavel Čihák potvrdil, že rozhodnutí Rady MČ Prahy 11 je naprosto v souladu se stanoviskem 21 dotčených městských částí z jihovýchodu Prahy a se stanoviskem předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky ve věci urychlené dostavby Pražského okruhu.
Jmenovaný závěrem tohoto bodu jednání poděkoval za jejich aktivní spolupráci a vyjádřil naději, že společnými silami se nám všem podaří stavbu D0 - 511 (Běchovice – dálnice D1) zahájit v roce 2019.
 
K bodu 5
Souhrnnou informaci k „Modernizaci železniční trati Praha – Kladno s odbočením na Letiště Václava Havla v Ruzyni podal náměstek ředitele TS SŽDC pan Ing. Bohuslav Stečinský. Jmenovaný popsal historickou minulost trvající déle jak 20 let až po schválení Studie proveditelnosti varianty R1 při 104. zasedání Centrální komise MD dne 7. 7. 2015. Tato varianta počítá s vedením trati z Masarykova nádraží přes Bubny, Dejvice, Veleslavín a Prahu – Ruzyně směrem dále na Kladno a s napojením Letiště Václava Havla novou železniční trati ze stanice Praha – Ruzyně. Celá trať je navržena plně dvoukolejná s moderním zabezpečovacím a sdělovacím zařízením. Po modernizaci by mělo být dosaženo cestovních dob mezi Letištěm a centrem Prahy do 30 minut, jakož i mezi Kladnem a centrem Prahy. Vlaky na Letiště by měly jezdit ve špičce v 10 minutovém intervalu.
Z důvodu urychlení přípravy méně konfliktních úseků byla modernizace rozdělena do šesti dílčích staveb:
a) Modernizace trati Praha – Bubny (včetně) – Praha – Výstaviště (včetně)
b) Modernizace trati Praha - Výstaviště (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)
c) Modernizace a novostavba trati Praha – Veleslavín (včetně) – Letiště Václava Havla (včetně)
d) Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno – Ostrovec (včetně)
e) Modernizace trati Praha – Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)
f) Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov – Hostivice.
 
S tímto projektem souvisejí i další dvě stavby, které nebyly do studie proveditelnosti zahrnuty a řeší se samostatně. Jedná se o stavby „Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží“ a „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“.
Pro úspěšné zrealizování projektu modernizace železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna je stěžejní udržení ekonomické efektivity potřebné pro spolufinancování z evropských fondů.
 
K podané informaci v rámci diskuze vystoupili Ing. Pavel Čihák, Mgr. Adriana Krnáčová, Ing. Libor Hájek, Ing. Milan Komínek, Pavel Braha, Ing. Ivo Vykydal a Ing. Luděk Sosna Ph.D.
        

K bodu 6   
 
U s n e s e n í
z jednání Výkonné rady Spolku pro výstavbu SOKP
ze dne 3. listopadu 2016 konané v Praze
 
Výkonná rada Spolku
 
a)      bere na vědomí       -  informativní zprávu ŘSD ČR o stavu přípravy stavby D0 – 511 a staveb
                                        D0 518 – 520,

                                    -   informaci o vzniku Pracovní skupiny MHMP a MD pro urychlení
                                       
přípravy stavby dálnice D0 - 511 (v úseku Běchovice – dálnice D1),

                                    -   informaci SŽDC o přípravě stavby „Modernizace železniční trati
                                        Praha – Kladno s odbočením na Letiště Václava Havla v Ruzyni“,

                                    -   informaci SFDI o čerpání finančních prostředků v roce 2016
                                        a rozpočtu na rok 2017 a střednědobý výhled na rok 2018 – 2019.
 
b)      ukládá předsedovi -  požádat dopisem ministra dopravy a primátorku MHMP o
                                        potvrzení platnosti technického harmonogramu stavby D0 - 511 v
                                        termínech podle podané informace pro jednání Hospodářského
                                        výboru PS PČR dne 20. 9. 2016 (EIA – 01/2017, ÚR 08/2018, SP
                                        08/2019, zahájení stavebních prací 11/2019)       Termín: 30. 11. 2016                                                              
                                     - nabídnout MHMP pomoc Občanských iniciativ k posílení činností
                                        Pracovní skupiny prostřednictvím Společnosti pro rozvoj silniční
                                        dopravy v ČR, z. s. k urychlení přípravy stavby dálnice D0 – 511
                                        (Běchovice – dálnice D1)                                        Termín: 30. 11. 2016
 
Přijetím usnesení byl vyčerpán program jednání, a proto předsedající pan Ing. Pavel Čihák jednání ukončil s poděkováním za aktivní přístup k jednání všech zúčastněných.  Závěrem vyslovil i přání o naplnění dohodnutých závěrů na všech úrovních k problematice přípravy dálnice D0, tak i Modernizaci železniční trati Praha – Kladno s odbočením na Letiště Václava Havla v Ruzyni.
 
V Praze dne 3. listopadu 2016
 
Zapsal: Pavel Braha, v. r.

Schválil: Ing. Pavel Čihák, v.r.

« zpět na seznam

banner-zive.png, 16kB
ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.