kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

Usnesení valné hromady


Usnesení valné hromady přijaté na Valné hromadě Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy
dne 22. února 2008 v Praze

Valná hromada:

1) o c e ň u j e - dosavadní působnost a práci Františka Vnoučka ve prospěch Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy a  přeje jmenovanému jeho brzké uzdravení,
                                                     
2)   b e r e   n a   v ě d o m í  -  zprávu o činnosti a hodnocení uložených úkolů a zprávu  o činnosti Dozorčí rady za uplynulé období,

3)  u k l á d á
 
a) Výkonné radě zajistit plnění schváleného plánu práce pro rok 2008 – 2009,
b) Výkonné radě zajišťovat i nadále důstojnou prezentaci a medializaci činnosti práce Sdružení,
c) Výkonné radě usilovat  o urychlení přípravy staveb 511, 512, 518, 519 a 520 tak, aby  jejich realizace  byla ukončena nejpozději v roce 2015, a aby  stavby okruhu měly časouvou souladnost s Městským okruhem,
d) Výkonné radě napomoci u stavby 520 (Březiněves-Satalice)  k získání statutu veřejně prospěšné stavby ,
e) Výkonné radě pomoci investorovi (ŘSD) k hledání kompromisních návrhů vůči obcím, které nesouhlasí, či jinak znemožňují přípravu jednotlivých staveb,
f) Dozorčí radě aktivovat činnost Výkonné rady směrem k vyšší četností jejich jednání a společně usilovat o další rozšiřování členské základny Sdružení

4)  s c h v a l u j e

a) výsledek volby členů Výkonné rady Sdružení
b) výsledek volby členů Dozorčí rady
c) výsledek volby tajemníka Sdružení

banner-zive.png, 16kB
ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.