kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

Zápis z jednání Výkonné rady a DK SOKP dne 20. 4. 2017 v Praze


Zápis z jednání VR a DK SOKP ze dne 20. dubna 2017,
které se uskutečnilo v prostorách MHMP

Předsedající pan Ing. Pavel Čihák po přivítání všech přítomných a z nich jmenovitě: náměstka ministra dopravy pana Mgr. Kamila Rudoleckého, ředitele odboru strategie MD pana Ing. Luďka Sosnu Ph.D., ředitele odboru MŽP pana Mgr. Evžena Doležala (v zastoupení ministra R. Brabce) a dále ředitele ŘSD ČR – závod Praha pana Ing. Tomáše Grosse, Ph.D. ředitele kanceláře SFDI pana Ing. Ivo Vykydala a náměstka primátorky pana Petra Dolínka. Předsedající dále omluvil nepřítomné (Ing. Adriana Krnáčová, Ing. Jan Kroupa, Ing. Zbyněk Hořelica, Ing. Bohuslav Stečinský, Ing. Bořivoj Kačena) a nechal odsouhlasit program jednání.

  1. Zhodnocení činnosti za uplynulé období (listopad 2016 – březen 2017).
  2. Podání informační zprávy investora ke stavbám SOKP D0 511, 518, 519 a 520.
  3. Informace o krytí finančních nároků v roce 2017 a střednědobém výhledu
  4. Zpráva o činnosti pracovní skupiny k urychlení prací souvisejících s EIA a UR stavby D0 511 (D1 – Běchovice)
  5. Informace ČVUT o posouzení uplatněné varianty „aglomeračního       okruhu“.
  6. Informace o stavu prací na stavbě „Modernizace železniční trati Praha - Kladno s odbočením na letiště Václava Havla v Ruzyni.
  7. Přijetí usnesení a závěr

K bodu 1
Zhodnocení činnosti vyplývající z usnesení VR + DK SOKP ze dne 3. listopadu 2017 provedl pan Ing. Pavel Čihák, který ocenil činnost pracovní skupiny pod vedením náměstka ministra dopravy Ing. Kamila Rudoleckého směrem k dohodě o finálních termínech stavby D0 511
(vydání stanoviska EIA 10/2017, podání žádosti o územní rozhodnutí 06/2018, pravomocné územní rozhodnutí 05/2019, pravomocné stavební povolení rozhodujících objektů 12/2020). Dokumentace pro stavbu přivaděče (silnice I/12) se zpracovává paralelně, ale jinak budou vedeny oddělené procesy posuzování.
Navíc došlo i k podpisu Memoranda o společné spolupráci hl. m. Prahy a ŘSD ČR, které u stavby D0 511 umožní zahájit výkupy pozemků již na počátku roku 2018. Dále došlo i k osobnímu jednání primátorky a předsedy Spolku pro SOKP o vzájemné spolupráci a pomoci z naší strany. Bylo dohodnuto, že vymezené potřeby spolupráce určuje ustavená Pracovní skupina schválená vládou České republiky.

K bodu 2
Informativní zprávu k jednotlivým stavbám dálnice D0 (511, 518, 519, 520) a přivaděče (silnice I/12) podal ředitel ŘSD ČR - Závod Praha pan Ing. Tomáš Gross, Ph.D. Předsedající pan Ing. Pavel Čihák k tomuto bodu otevřel ihned diskuzi.
Pan Ing. Jiří Haramul se pozastavil nad skutečností, že stavba D0 520 je odsouvána do pozadí. Ředitel odboru strategie MD pan Ing. Luděk Sosna, Ph.D. sdělil, že MD není proti stavbě D0 520, ale tato stavba má především vliv na vstup a výstup z Prahy. Dále vyslovil jistou nespokojenost se stavebními úřady týkající jejich nulové iniciativy vůči dopravním stavbám. Pan Ing. Pavel Čihák upozornil na jev určitého strašení lidí na úrovni Městských částí místo seriózního výkladu proč „ano“ či proč „ne“. Pan Ing. Jaromír Schling uvedl, že stavba D0 520 doznala určitého zpoždění, protože se nevědělo, kde vlastně skončí stavba D0 519.
Ke stavbě D0 511 sdělil ředitel odboru MŽP pan Mgr. Evžen Doležal, že byl oficiálně zahájen proces EIA a u stavby přeložky I/12 se očekává předání podkladů do konce měsíce dubna 2017.

K bodu 3
Zprávu o stavu potřeb financování v roce 2017 a střednědobém výhledu přednesl za SFDI ředitel kanceláře pan Ing. Ivo Vykydal, který konstatoval, že mezi potřebou a danými prostředky nedochází k disproporcím a finanční prostředky na přípravu staveb SOKP a stavby „Modernizace železniční trati Praha – Kladno s odbočením na letiště Václava Havla“ jsou zabezpečeny. Jmenovaný dále prohlásil, že v případě potřeby navýšení finančních prostředků pro přípravu těchto staveb je SFDI připraveno požadavek pokrýt.

K bodu 4
Souhrnnou zprávu o činnosti Pracovní skupiny podal její předseda náměstek ministra dopravy pan Ing. Kamil Rudolecký, který informoval, že u stavby D0 511 (D1 – Běchovice) byl zahájen proces EIA v jedné aktivní variantě v souladu s usnesením vlády č. 430 ze dne 11. 5. 2016. Bude nutné zajistit podpůrná vyjádření směrem k MŽP v okamžiku zveřejnění dokumentace EIA. ŘSD ČR paralelně ověří aktuálnost dokumentace ZÚR z roku 2014 (na které je založeno posouzení EIA) ve vztahu k platné právní úpravě. V té věci došlo i k setkání se starosty obcí a měst dotčených výstavbou dálnice D0 511 s primátorkou hl. m. Prahy o čemž informoval přítomné náměstek primátorky pan Petr Dolínek.

Pro stavby D0 518 – D0 520 byla založena druhá pracovní skupina ve stejném složení, která zahájila činnost v 03/2017. V letošním roce se předpokládá schválení 2. aktualizace ZÚR Středočeského kraje, kterou je opětovně stabilizován Pražský okruh v dotčených částech. Nová EIA pro tyto stavby se bude řešit výhradně v koridoru ZÚR Středočeského kraje.
Stavba D0 518 – 519 má aktuální biologické průzkumy, bude zpracováno oznámení EIA v návaznosti na zpracování aktualizovaného technického řešení variant a to především v průchodu nejvíce exponovanými částmi koridoru definovaného v ZÚR. Předpokládá se předložení oznámení na MŽP koncem roku 2017.

K bodu 5
Pan Ing. Martin Höfler, vedoucí kolektivu ČVUT Praha (Fakulta dopravní) podal souhrnnou zprávu o komplexním vyhodnocení alternativní trasy tzv. „regionální varianty“ zpracované v letech 2014 a 2015 pro změnu směrového vedení SOKP v jeho severní části.
Z přijatých závěrů hodnocení lze dovodit, že regionální trasa vykazuje celou řadu závad včetně nesprávných definicí a nesouladu s územními plány dotčených obcí, měst a ploch a proto bylo doporučeno varianty „regionální trasy“ odmítnout.
V diskuzi k této záležitosti vystoupili pánové Ing. Pavel Čihák, Ing. Jiří Haramul, Ing. Jiří Nouza, PhDr. Karel Šplíchal, Doc. Ing. Helena Bínová, CSc. a Pavel Braha. Výsledek diskuze potvrdil nutnost aktivního zvýšení činnosti staveb D0 518 – 520 v dimenzích jeho vedení v souladu s platnými ZÚR hl. města Prahy a Středočeského kraje.

K bodu 6
Vzhledem k omluvené nepřítomnosti náměstka ředitele TS SŽDC pana Ing. Bohuslava Stečinského podal souhrnnou informaci k jednotlivým stavbám akce „modernizace železniční trati Praha – Kladno s odbočením na letiště Václava Havla v Ruzyni pan Ing. Pavel Čihák.
Informace byla podána ke stavbám:
- Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží - složitá koordinace s projekty v oblasti,
- Modernizace trati Praha – Bubny (včetně) – Praha Výstaviště (včetně). Původní stanovisko EIA zezávazněno a prodlouženo do 26. 1. 2021. Odevzdání konceptu stavebně – technického řešení dle dodatku č. 7 do 24. 4. 2017.
-Modernizace trati Praha – Výstaviště (mimo) – Praha – Veleslavín (mimo).  CK MD vyjádřila souhlas s pokračováním přípravy ve variantě V3 s tím, že SŽDC učiní kroky k prokázání ekonomické efektivity projektu a bude navrženo optimální řešení při použití antivibračních opatření a částečného posunu trasy.
- Modernizace a novostavba trati Praha – Veleslavín (včetně Praha – Letiště Václava Havla) – smlouva o dílo byla podepsána 29. 11. 2016 s vítězným uchazečem MP + SUDOP- Veleslavín-Letiště. Kladné stanovisko EIA vydané MŽP bylo prodlouženo.
- Modernizace trati Praha - Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo) – původní stanovisko EIA je zezávazněno do 16. 1. 2018 – souběh s připravovanou investicí ŘSD ČR (přeložka silnice I/61 v úseku D6 – 7).
- Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno – Ostrovec (včetně) – původní stanovisko (nové požadavky Města Kladna jsou v zásadním rozporu se schválenou SP PLK). Původní stanovisko EIA bylo prodlouženo do 18. 1. 2018.
- Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov – Hostivice – projednávají se majetkoprávní vztahy a zajišťují se stanoviska dotčených orgánů pro zadávací dokumentaci na realizaci.

V rozpravě uvedl pan Ing. Pavel Čihák požadavky MÚ Prahy 7 (Jan Čižinský) týkající se vypsání architektonické soutěže (začlenění do městského prostředí). Ke vzneseným požadavkům podal vysvětlení ředitel odboru strategie MD pan Ing. Luděk Sosna, Ph.D.

K bodu 7

Usnesení z jednání VR a DK SOKP ze dne 20. 4. 2017 

konaného na MHMP v Praze 1

Výkonná rada bere na vědomí             informaci o činnosti za uplynulé období
a konstatuje,  že dohodnuté termíny
související s EIA staveb D0 511 a I/12 jsou v zásadě plněny,

Výkonná rada bere na vědomí             že dochází i k naplnění požadavku z
pohledu Občanských iniciativ 
prostřednictvím
Společnosti pro rozvoj
silniční dopravy v ČR, z. s

Výkonná rada očekává,                        že v měsíci 10/2017 dojde k vydání
závazného stanoviska EIA (MŽP), a že
v 06/2018 bude podána nová žádost o ÚR, přičemž jeho vydání (rozhodnutí MMR) se očekává v 05/2019

Výkonná rada upozorňuje                    investora, MHMP a Středočeský kraj na nutné urychlení přípravných prací staveb SOKP D0 518 – D0 520

Výkonná rada požádá                           MD (ŘSD ČR) o zpracování
předpokládaných časových termínů
přípravy ke stavbě D0 520
(Březiněves – Satalice)

Výkonná rada očekává,                        že u stavby „Modernizace železniční trati Praha – Kladno s odbočením na letiště Václava Havla v Ruzyni dojde k udržení ekonomické efektivity
pro spolufinancování z evropských fondů.

Usnesení bylo jednomyslně přijato.

Schválením usnesení byl naplněn program jednání, a proto předsedající pan Ing. Pavel Čihák jednání ukončil s poděkováním za aktivní účast a zájem o projednávanou problematiku. Jmenovaný také vyslovil přání, že i nadále bude funkční vzájemná spolupráce.

 

V Praze dne 20. dubna 2017

 

Zapsal: Pavel Braha, v. r.

Schválil: Ing. Pavel Čihák, v. r.

« zpět na seznam

banner-zive.png, 16kB
ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.